Menu

Sobota 19.01.2019

Statuty Szkół

Gimnazjum Dwujęzycznego

Załącznik Nr 2 do uchwały

        Nr VII/36/2015 Rady Powiatu
w Brzozowie z dnia 7 maja 2015 roku

 

STATUT

GIMNAZJUM  DWUJĘZYCZNEGO

w  BRZOZOWIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§1

 

Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie, z siedzibą przy ul. prof. Waleriana Pańki 2, zwane dalej „gimnazjum” jest szkołą publiczną.

 

§2

 

Wszystkie oddziały gimnazjum są oddziałami dwujęzycznymi - polsko - angielskimi.

 

§3

 

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Powiat Brzozowski.

2. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty
w Rzeszowie.

 

§4

 

Gimnazjum działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) iuchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i utworzenia zespołu szkół oraz nadania im statutóworazniniejszego statutu.

 

§5

 

1. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata.
2. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej i spełnienie wymagań rekrutacyjnych.

 

§6

 

Gimnazjum dwujęzyczne jest szkołą bezobwodową.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania gimnazjum

 

 

§7

 

Głównym celem i zadaniem gimnazjum jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży,
w szczególności:

1. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności ogólnych, zgodnie z aktualnym stanem
    nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji programowej
    gimnazjum,

2. zapewnienie uczniom bogatego, autorskiego programu wychowawczego i stworzenie
    środowiska  wychowawczego  sprzyjającego  rozwojowi  własnych  zainteresowań
    i zdolności,

3. umożliwienie nabycia biegłości w posługiwaniu się językami obcymi,

4. przygotowanie do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym,

5. zadbanie o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi
    poprzez:
    1) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, działalności turystyczno - krajoznawczej,
    2) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,
    3) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie,
    4) zapewnianie poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej uczniów,
    5) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.

6. Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku.

 

§ 8

 

Gimnazjum szczególną opieką otacza uczniów wybitnie zdolnych. W szczególności:

1) umożliwia im realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie do konkursów i olimpiad,

3) nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego,

4) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy,

5) stosuje motywacyjny system nagradzania.

 

§9

 

Gimnazjum umożliwia naukę uzdolnionym uczniom niepełnosprawnym.

 

 

Rozdział III

Organy gimnazjum i ich kompetencje

 

 

§10

 

1. Organami gimnazjum są:
    1) dyrektor gimnazjum,
    2) rada pedagogiczna,
    3) samorząd uczniowski,
    4) rada rodziców,
    5) rada gimnazjum, jeżeli została utworzona.

2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada gimnazjum i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

 

 

§11

 

1. Dyrektor gimnazjum kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

3. Do zadań dyrektora gimnazjum należy w szczególności:
    1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
    2) organizowanie całości pracy dydaktycznej,
    3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
    4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,
    5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady gimnazjum, podjętych w ramach ich kompetencji,
    6) dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
    7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
    8) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom gimnazjum,
    9) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,
    10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

§12

 

1. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący.

 

§ 13

 

Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym  jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

§14

 

W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, radą gimnazjum, rodzicami i samorządem szkolnym.

 

§ 15

 

1. W gimnazjum działającym w zespole szkół dyrektor zespołu jest równocześnie dyrektorem gimnazjum.

2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

 

 

 

 

 

§16

 

Dyrektor gimnazjum może tworzyć stanowiska kierownicze, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ustalenia zakresu obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze dokonuje dyrektor.

 

§17

 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora gimnazjum określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 18

 

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
2. Przewodniczącym rady jest dyrektor gimnazjum, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

 

§ 19

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
    2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
    3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:
    1) roczną organizację pracy gimnazjum - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
    2) projekt planu finansowego, w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
    3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
    4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących   we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

 

3. Rada pedagogiczna:
    1) przygotowuje projekt zmian statutu gimnazjum i przedstawia do uchwalenia radzie gimnazjum,
    2) uchwala zmiany statutu gimnazjum – w przypadku braku rady gimnazjum,
    3) zatwierdza kryteria oceny zachowania uczniów,
    4) opracowuje i uchwala wewnątrzszkolny system oceniania.

4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. W przypadku niepowołania rady gimnazjum jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora gimnazjum.

 

§ 20

 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, radzie pedagogicznej, radzie gimnazjum wnioski i opinie w sprawach dotyczących gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.

4. Uczniowie mają prawo do wyboru - w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum - nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej - zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi gimnazjum.

5. Samorząd uczniowski opiniuje Program Wychowawczy Szkoły.

 

§ 21

 

1. Rada rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów, wspiera działalność statutową gimnazjum.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:
    1) występowanie do dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej i rady gimnazjum z wnioskami i sprawami dotyczącymi gimnazjum,
    2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum,
    3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby gimnazjum,
    4) przechowywanie środków, o których mowa w pkt. 3 na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.

3. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum.

 

§ 22

 

1. Rada gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw gimnazjum,
    a w szczególności:
    1) uchwala statut gimnazjum i jego zmiany,
    2) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w gimnazjum,
    3) opiniuje plan pracy gimnazjum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, opiniuje plan finansowy gimnazjum i przedstawia wnioski, ocenia sytuację oraz stan gimnazjum, występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu  prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
    4) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy gimnazjum,
    5) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad gimnazjum z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jej dyrektora  lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum.

2. Czas trwania kadencji, zasady wyboru i pracy rady gimnazjum określa jej regulamin.

 

3. Rada gimnazjum składa się w równych liczbach z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Powstanie rady gimnazjum pierwszej kadencji organizuje dyrektor gimnazjum na łączny wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej.

4. Wszelkie sprawy nienależące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga rada gimnazjum.

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy gimnazjum

 

§ 23

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
    arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego
    planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
    gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę
    godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
    prowadzący gimnazjum.

3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2 dyrektor gimnazjum przedstawia
    do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie określonym odrębnymi przepisami.

4. Zasady organizacji oddziałów dwujęzycznych i rekrutacji do nich określają odrębne
 przepisy, a w zakresie nieuregulowanym przepisami, zarządzenia dyrektora gimnazjum.

5. Przedmioty nauczane dwujęzycznie i zakres materiału nauczanego w języku angielskim
ustala na początku każdego cyklu kształcenia - dyrektor gimnazjum w porozumieniu
 z zespołem nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne, z uwzględnieniem stopnia
 opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania kształcenia
 dwujęzycznego i dwukulturowego.

6. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, mającą na celu
    poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania
    lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły, uwzględniając potrzeby
    środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Oferta edukacyjna obejmuje wychowywanie i nauczanie w ramach klas dla uczniów

    o szczególnych zainteresowaniach przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi lub
    przedmiotami humanistycznymi.

 

§ 24

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

§ 25

 

1. Dyrektor gimnazjum, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum,
    ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych idodatkowych,w tym
 wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentówi innowacji, z uwzględnieniem
 zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy
    w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów
    obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.

3. Zajęcia z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego odbywają się z podziałem
    na grupy, według odrębnych przepisów. Kalendarz każdego roku szkolnego określają
    odrębne przepisy.

 

§ 26

 

1. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 15 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje
    dyrektor gimnazjum.

4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach
    tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest
    ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw.Wymaga
 to zgody dyrektora gimnazjum.

 

§ 27

 

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektorgimnazjum, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 28

 

1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych organizuje zajęcia
    pozalekcyjne oraz wprowadza zajęcia dodatkowe dla:
    1) uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi – mogą
        być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne,
    2) uczniów, którzy mają znaczne trudności w opanowaniu materiału nauczanego oraz
        uczniów posiadających odpowiednie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
        - mogą być skierowani do udziału w zajęciach kompensacyjno - wyrównawczych.
    Jeśli zajęcia takie są organizowane na terenie gimnazjum, uczestnictwo skierowanego
    ucznia jest w nich obowiązkowe.

2. Uczniowie wymienieni w ust. 1 mogą być również kierowani do placówek
    specjalistycznych, organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.

 

§ 29

 

Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych gimnazjum.

 

§30

 

Organizacja Szkolnego Centrum Informacji oraz biblioteki szkolnej

 

1. Biblioteka szkolna jest:
    - interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach
      prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli innych przedmiotów oraz
      indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
    - ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej,
    - Szkolnym Centrum Informacji (SCI).

2. Biblioteka służy do:
    1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
    2) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
    3) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie,
    4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
        z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
    5) przygotowania uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.

3. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji gimnazjum wobec uczniów:
    1) dydaktyczno-wychowawczej, poprzez:
        a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
            wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
        b) stwarzanie warunków do utrwalania wiadomości i umiejętności nabywanych
             na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
        c) służenie pomocą w zdobywaniu umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów
            bibliotecznych,
        d) kształtowanie i wzbogacanie kultury czytelniczej i humanistycznej uczniów,
    2) opiekuńczo-wychowawczej, poprzez:
        a) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
        b) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, ich potrzeb i poziomu kompetencji
            czytelniczych,
        c) wspomaganie działań gimnazjum w realizacji programu wychowawczego,
    3) kulturalno-rekreacyjnej, poprzez:
        a) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
        b) rozwijanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych i postawy szacunku wobec
            polskiego dziedzictwa kulturowego,
        c) kształtowanie modelu życia kulturalnego uczniów.

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum oraz
    rodzice.

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor gimnazjum.

6. Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani znać zbiory
    biblioteki z zakresu nauczanego przedmiotu i współpracować z nauczycielem
    bibliotekarzem w zakresie gromadzenia, selekcji zbiorów, przygotowywania uczniów
    do olimpiad, konkursów przedmiotowych i samokształcenia.

7. Szczegółowe zadania czytelni, wypożyczalni i SCI określa regulamin biblioteki szkolnej.

8. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
    1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych (piśmienniczych i audiowizualnych, czasopism
        i innych dokumentów bibliotecznych),
    2) udzielanie porad bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych,
    3) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
    4) szkolenie użytkowników z zakresu wypożyczania elektronicznego, wyszukiwania
        informacji katalogowych i bibliograficznych za pomocą komputera,
    5) propagowanie prasy, nowej książki i innych dokumentów bibliotecznych,
    6) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum poprzez współpracę
        z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekarzami i innymi
        instytucjami pozaszkolnymi,
    7) pomoc w wyszukiwaniu informacji i materiałów na określony temat,
    8) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
    9) dbałość i odpowiedzialność za stan i wykorzystywanie księgozbioru bibliotecznego.

§ 31

 

Współpraca dyrektora gimnazjum z rodzicami realizowana jest m. in. poprzez:

1)zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w statucie gimnazjum,
    m.in. organizacją gimnazjum, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi,
    wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych
    dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,

2)udział w zebraniach rady rodziców — informowanie o bieżącychproblemach gimnazjum,
 zasięganie opinii rodziców o pracy gimnazjum, doskonaleniu organizacji pracy gimnazjum,
 procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawywarunków pracy i nauki oraz
 wyposażenia gimnazjum,

3)przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
    dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

4)rozpatrywanie - wspólnie z rodzicami - indywidualnych spraw uczniowskich, podczas
    dyżurów dyrektora gimnazjum.

 

§ 32

 

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury
    nauczycielskie.

2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek, nauczyciele
     -organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady
    odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów pozostających pod jego opieką.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca
    te zajęcia.

5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją
    oraz innymi przejawami patologii społecznej dyrektor gimnazjum może wprowadzać,
    w trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych zasady postępowania uczniów,
    nauczycieli i innych pracowników w określonych sytuacjach.

6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz
    bezpieczeństwa osób i mienia, budynek i teren gimnazjum są objęte systemem monitoringu
    wizyjnego. Zasady wykorzystania monitoringu określa wewnętrzny regulamin zarządzania
    systemem informatycznym.

 

§ 33

 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
    z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.
    W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązki
    wychowawcy klasy dwóm nauczycielom.

2. Szczegółowe zadania wychowawców określa dyrektor gimnazjum, w porozumieniu
    z radą pedagogiczną.

3. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą
    szczególne okoliczności - prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

4. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum z wnioskiem
    o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie, wraz z uzasadnieniem, powinien być
    podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany
    do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych
    o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

 

Rozdział V

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

§ 34

 

1. Ocenianiu podlegają:

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia

     2) zachowanie ucznia

 

2. Ocenianie szkolne obejmuje:
    1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
        poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie
        o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
    2) bieżące ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania
        opartych na Podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
        uznanych za priorytetowe w statucie szkoły, według skali i w formach przyjętych
        w szkole,
    3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania
    4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
        (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,
    5) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

    6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

    7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na:
    1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,
    2) rozpoznawaniu i formułowaniu oceny poziomu jego osiągnięć w odniesieniu
        do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania,
    3) wyrażaniu opinii o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i respektowaniu
        przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

§35

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
    1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu
        oraz postępach w tym zakresie,
    2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
    3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
    4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
        trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
    5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -
        wychowawczej,

    6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne wyraża się poprzez:
    1) oceny bieżące (cząstkowe) z wyjątkiem zachowania,
    2) oceny klasyfikacyjne śródroczne ustalone raz w roku,
    3) oceny klasyfikacyjne roczne.

 

§ 36

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców(prawnych opiekunów).
    Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
    winien ją uzasadnić.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad oceniania są też do wglądu u wychowawcy klasy oraz w sekretariacie gimnazjum.

3. Szczegółowe kryteria ocen z różnych przedmiotów regulują „Przedmiotowe kryteria
    oceniania" opracowane i ustalone przez zespoły przedmiotowe.

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
    (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
    oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie zachowania.

 

§ 37

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.

 

§ 38

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych- należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 39

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowanie fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.Jeśli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust.2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”.

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenie.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”  

 

§ 40

 

Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 41

 

Ocenianie cząstkowe (bieżące) ma na celu gromadzenie informacji o bieżących postępach ucznia, ujawnia aktualny stan wiedzy i wskazuje kierunki rozwoju.

 

§ 42

 

Wystawiane w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:

1) wiadomości (wiedzy) uczniów,

2) stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych w Podstawie programowej
w ramach konkretnego etapu nauczania,

3) umiejętności ustalonych jako priorytetowe w statucie gimnazjum.

 

§ 43

 

Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana według przedstawionych na początku roku szczegółowych wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć, opracowanych przez zespół przedmiotowy.

 

§ 44

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
    sformułowane są w „Przedmiotowych kryteriach oceniania”, opracowanych przez zespoły
    przedmiotowe, z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy.

2. Ogólne wymagania klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
    1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają
        poza obowiązujący program nauczania w danej klasie, a ponadto uczeń spełnia
        przynajmniej jeden z warunków:
        a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
            wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,
        b) proponuje pomysłowe, oryginalne i nietypowe rozwiązania, bierze udział i osiąga
            sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub posiada inne porównywalne
            sukcesy,
    2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
        i umiejętności przewidziany programem nauczania w danej klasie oraz potrafi:
        a) samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne lub praktyczne,
        b) zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
            sytuacjach,
    3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomości i umiejętności
        określone w programie nauczania oraz potrafi:
        a) samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
        b) poprawnie stosować zdobyte wiadomości,
    4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości
i umiejętności przewidziane programem nauczania, co pozwala mu na samodzielne
rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu
 trudności, a popełniane błędy nie wypaczają zasadniczych treści,
    5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma trudności z opanowaniem zagadnień
        przewidzianych w programie nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości
        uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki
        oraz potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać typowe zadania teoretyczne
 lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
    6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości
        i umiejętności wynikających z programu nauczania, a braki te uniemożliwiają dalsze
        zdobywanie wiedzy podczas kontynuacji n\ wyższym poziomie nauczania.

 

§ 45

 

Uczeń jest oceniany systematycznie. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie powinna
być mniejsza niż dwie.

 

 

§ 46

 

Uczeń może być zobowiązany do zaliczenia niektórych sprawdzianów, ćwiczeń, partii materiału itp. ważnych dla realizacji celów edukacyjnych, w przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej. Zakres i formy zaliczeń ustala nauczyciel
na początku roku szkolnego.

 

§ 47

 

W gimnazjum stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności:

1) pisemne prace klasowe i zadania domowe,

2) odpowiedzi ustne,

3) konkursy,

4) wytwory pracy,

5) testy sprawnościowe.

§ 48

 

1. Prace pisemne, oceniane w systemie punktowym, przelicza się poprzez skalę procentową
    w sposób następujący:
    1) 100% - 90%     bardzo dobry,
    2) 80% - 89%       plus dobry,
    3) 70% - 79%       dobry,
    4) 60% - 69%       plus dostateczny,
    5) 50% - 59%       dostateczny,
    6) 40% - 49%       dopuszczający,
    7) 0% - 39%         niedostateczny.

2. Punkty dodatkowe i ocena plus bardzo dobry oraz celujący mogą być przyznawane
    wyłącznie tym uczniom, którzy spełniają kryteria oceny bardzo dobrej.

3. Prace pisemne oceniane inaczej niż kryterium punktowym ocenia się zgodnie z zasadami
    przyjętymi przez zespół przedmiotowy. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić te kryteria
    na początku roku.

 

§ 49

Szczegółowe zasady organizacji form oceniania

 

1. Prace klasowe (klasówki, testy):
    1) są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem i jednocześnie wpisane
        do dziennika,
    2) są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
    3) całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są dwa tygodnie wcześniej,
    4) w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie
        uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia,
    5) w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone tylko trzy prace klasowe
        (nie dotyczy klasówek poprawkowych),
    6) poprawiona klasówka (test) jest zwracana uczniowi do 3 tygodni od jej napisania
        (termin jest przedłużony o czas nieobecności nauczyciela lub klasy). Po tym terminie
        nauczyciel nie wpisuje ocen niesatysfakcjonujących ucznia,

    7) w przypadku testu wyboru lub uzupełnień uczeń ma możliwość sprawdzenia
        poprawności swoich odpowiedzi,
    8) jeżeli klasówka (test) jest przeprowadzona pod koniec roku lub semestru to termin
        jej przeprowadzenia i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń znał
        ocenę na 10 dni przed klasyfikacją.

2. Kartkówki:
    1) są formą sprawdzania wiadomości z trzech ostatnich lekcji. W zależności
        od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut. Są jedyną formą sprawdzania
        wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
    2) zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki,
    3) kartkówki mogą być niezapowiadane.

3. Pisemne prace domowe:
    1) uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego i zaprezentowania go w terminie
        uzgodnionym z nauczycielem,
    2) uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania (zasady ustala nauczyciel na początku
        roku szkolnego),
    3) brak zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej, nauczyciel
        ma obowiązek poprawy oddanej pracy w ciągu trzech tygodni, po tym terminie
        nie wpisuje się ocen niesatysfakcjonujących ucznia.

4. Odpowiedzi ustne:
    1) są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
    2) lekcja powtórzeniowa z większej partii materiału podlega takim samym zasadom
        organizacyjnym jak praca klasowa.

5. Konkursy oceniane są wg ustalonych regulaminów.

6. Wytwory prac oceniane są wg kryteriów ustalonych przez danego nauczyciela.

7. Testy sprawnościowe:
    1) służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia,
    2) postępy premiowane są oceną wg kryterium podanego przez nauczyciela.

 

§ 50

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły. Szczegółowe zasady udostępniania prac określa nauczyciel na początku roku szkolnego. Prawo do wglądu trwa do końca roku szkolnego, w którym pisany był sprawdzian.

 

§ 51

 

1. Uczeń ma prawo:
    1) zgłoszenia nieprzygotowania do przedmiotu na lekcjach bez podania przyczyny
        raz w ciągu jednego semestru lub 2 razy w przypadku, gdy tygodniowa liczba godzin
        wynosi co najmniej 3 (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych
        i pisemnych). Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej
        ale nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej,
    2) zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku:
      a) z każdego przedmiotu na najbliższej lekcji po chorobie,
      b) przez okres trzech dni po chorobie trwającej nie więcej niż dwa tygodnie,
      c) po długiej chorobie uczeń ma prawo do ustalenia harmonogramu pierwszych
          odpowiedzi i sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów,
    3) poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, jeżeli wolę taką zgłosił do tygodnia
        od dnia wpisania oceny do dziennika. Termin i formę ustala nauczyciel. Ocenę, którą
        uczeń otrzymał ze sprawdzianu poprawkowego wpisuje się odrębnym kolorem,
    4) odmówić pisania pisemnej pracy klasowej wyłącznie w przypadku, jeśli poprzednia
        praca z danego przedmiotu nie została poprawiona i oddana przez nauczyciela,
    5) prawa do uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów,
    6) wglądu w swoją pracę przed wpisaniem oceny do dziennika.

2. Uczeń, któremu przyznano indywidualny program lub tok nauki ma prawo, z zajęć
    edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, do dostosowania
    wymagań edukacyjnych z tych zajęć do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
    z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

§ 52

 

1. Uczeń, który ma trzy godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo
    do zgłoszenia nieprzygotowania z tego przedmiotu.

2. O indywidualne zawieszenie ulg w pytaniu, w przypadku naruszenia przez ucznia
    regulaminu, słabej frekwencji, ocen niedostatecznych lub nieodpowiedniego zachowania
    ma prawo wnioskować do dyrekcji wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu.

3. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi
    skutkuje oceną niedostateczną.

4. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w terminie
    ustalonym z nauczycielem, nie może dostać następnej oceny niedostatecznej z tej samej
    partii materiału, przed upływem ustalonego terminu poprawy.

 

§ 53

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia różnorodne formy aktywności ucznia, w tym różne formy sprawdzianów wiedzy i umiejętności (pisemne i ustne). W ocenie klasyfikacyjnej ocenia się różne płaszczyzny życia szkolnego.

 

§ 54

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu zachowania i osiągnięć
    edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
    i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Ocena śródroczna stanowi okresowe podsumowanie
    osiągnięć ucznia i ma znaczenie informacyjno-diagnostyczne dla ucznia, rodziców
    i nauczyciela.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego dzieląc
    rok szkolny na dwa semestry. Ocena śródroczna nazwana być może również „semestralną”.

3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje zespół nauczycieli uczących w danej klasie,
    a zatwierdza rada pedagogiczna. O ocenach tych rodzice (prawni opiekunowie)
    są informowani na piśmie podczas specjalnych zebrań z wychowawcą.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
    ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
    szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 

 

§ 55

 

1. Oceny bieżące (cząstkowe) ustala się według skali stopniowej od 1 do 6, przy czym:

a) za kartkówki, zadania domowe, referaty, ustne odpowiedzi z bieżących lekcji uczeń otrzymuje stopień z wagą „1”; oceny te zapisuje się kolorem czarnym lub niebieskim;

b) za sprawdziany, zadania klasowe, ustne odpowiedzi z powtórzeniowych lekcji uczeń otrzymuje stopień z „wagą 2”; oceny te zapisuje się w dzienniku kolorem czerwonym;

 

Wzór ustalający ocenę śródroczną/ roczną – z uwzględnieniem wszystkich ocen:

        

 

2. Przy ustalaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów” („+”, „-”).

 

3. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

 

4 . Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.

 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6.

§ 56

 

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne według
    skali stopni szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych. Nie dotyczy
    to wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej, z których
    na podstawie decyzji dyrektora uczeń został zwolniony.

2. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena taka nie może być
    wyższa więcej niż pół stopnia od najwyższej z ocen cząstkowych, ani też niższa więcej niż
    pół stopnia od najniższej z ocen cząstkowych.

3. Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną jeżeli był obecny na przynajmniej połowie zajęć
    z danego przedmiotu w danym okresie klasyfikacyjnym. Uczeń zwolniony czasowo
    z wychowania fizycznego przez okres krótszy niż połowa semestru winien być
    klasyfikowany.

4. Uczeń, który był nieobecny na ponad połowie zajęć przewidzianych planem nauczania
    jest nieklasyfikowany chyba, że je zaliczył w terminie i zakresie ustalonym przez
    nauczyciela.

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany(a)”.

 

§ 57

 

1. Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia oceny cząstkowe z całego roku szkolnego.
    Ocena roczna obniżona co najmniej o dwa stopnie w stosunku do oceny semestralnej
    wymaga odrębnego uzasadnienia i bezwzględnego uprzedzenia rodziców (prawnych
    opiekunów).

2. Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym
    z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według
    skali jednolitej we wszystkich szkołach.

3. Wyniki klasyfikacji rocznej zatwierdza rada pedagogiczna.

 

 

 

 

 

 

§ 58

 

1. Najpóźniej na 5 tygodni przed klasyfikacją wychowawca organizuje zebranie z rodzicami,
    na którym przekazuje informacje o bieżących postępach uczniów. Rodzice (prawni
    opiekunowie) mają obowiązek w tym spotkaniu uczestniczyć. Każdy uczeń musi mieć
    do tego czasu co najmniej połowę ocen przewidzianych w dolnym limicie.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
    rady pedagogicznej ustalają propozycje ocen klasyfikacyjnych. O propozycjach tych
    informują uczniów. Wychowawca klasy nie później niż na tydzień przed końcoworocznym

    posiedzeniem rady pedagogicznej zwołuje specjalne zebranie (pełni dyżur) celem
    poinformowania rodziców o proponowanych ocenach. Nieobecność rodziców na tym
    zebraniu zwalnia wychowawcę od dalszych czynności zmierzających do poinformowania
    ich o ocenach.

3. Jeżeli zaistnieją uzasadnione przypadki obniżenia oceny w ostatnim tygodniu przed
    klasyfikacją, nauczyciel zmieniający ją zobowiązany jest do niezwłocznego
    poinformowania rodziców ucznia i uzasadnienia swojej decyzji.

 

§ 59

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
    a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

2. Oceny klasyfikacyjne ustalone zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
    są ostateczne.

3. Wyniki klasyfikacji zatwierdza rada pedagogiczna.

 

§ 60

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić z pisemnym
    wnioskiem do wychowawcy klasy o podwyższenie pozytywnej oceny z obowiązkowych
    lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w terminie nie dłuższym niż dwa dni od otrzymania
    informacji o przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej.

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
    1) posiadanie wśród ocen cząstkowych z danego przedmiotu co najmniej połowy ocen
        równych ocenie, o którą ubiega się uczeń,
    2) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 90% (z wyjątkiem
        długotrwałej choroby),
    3) usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach,
    4) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych
        (sprawdzianów).

3. Przewidywana roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona na wyższą
    przez nauczyciela, niezależnie od procedury odwoławczej, najpóźniej w ostatnim dniu
    zajęć dydaktycznych poprzedzających konferencję klasyfikacyjną.

4. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie
    oraz określenie oceny o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą
    rozpatrywane.

5. Wniosek opiniuje wychowawca określając, czy uczeń spełnia warunki do ubiegania
    się o ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej.

6. Dyrektor gimnazjum, po uzyskaniu pozytywnej opinii wychowawcy ustala z nauczycielem
    przedmiotu termin egzaminu zaliczeniowego, nie później niż na dwa dni przed
    posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

7. Podczas egzaminu zaliczeniowego obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne
    do uzyskania poszczególnych semestralnych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych zajęć
    edukacyjnych, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

8. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
    z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i informatyki, z których egzamin
    ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Pisemny i ustny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu,

    a ustaloną w wyniku egzaminu ocenę potwierdza drugi nauczyciel, tego samego lub
    pokrewnego przedmiotu.

10. Egzamin w formie zadań praktycznych przeprowadza i ustala z niego ocenę nauczyciel
      przedmiotu, w obecności drugiego nauczyciela tego samego przedmiotu.

11. Ostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej
      proponowanej przez nauczyciela i może być wyższa od niej o jeden stopień.

12. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający termin egzaminu, imię i nazwisko
      nauczycieli przeprowadzających egzamin, zestaw zadań, informacje o ustnej odpowiedzi
      ucznia i uzyskaną przez ucznia ocenę.

 

§ 61

 

1. Uczeń, który otrzymał ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego oceny wyższe
    od niedostatecznej jest promowany do następnej klasy.

2. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

3. Uczniowie nieklasyfikowani oraz uczniowie, którzy na koniec roku otrzymali oceny
    niedostateczne mogą, w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości egzaminów
    klasyfikacyjnych i poprawkowych.

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być
    zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
    danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
    zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
    warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
    w klasie programowo wyższej.

6. Oceny klasyfikacji rocznej ustala się w pełnych stopniach.

7. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 62

 

Ocena zachowania

1. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności funkcjonowanie ucznia
    w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych
    norm etycznych.

2. Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się wg następującej skali (dopuszcza
    się stosowanie skrótów):
    1) wzorowe - wz,
    2) bardzo dobre – bdb,
    3) dobre - db,
    4) poprawne - pop,
    5) nieodpowiednie - ndp,
    6) naganne – ng.

 

§ 63

 

1.Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
    1) wypełnianie obowiązków szkolnych: systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
        punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, respektowanie regulaminów,
        zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczyciela, sumienność i systematyczność
        w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia szkolnego,
    2) aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy na terenie klasy, szkoły i środowiska,
         organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę organizacji
         działających na terenie gimnazjum, dbałość o honor i tradycje szkoły, kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną,
    3) kulturę słowa, okazywanie szacunku innym osobom, godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
        stosunek do rówieśników - tolerancja i poszanowanie godności własnej i drugiego
        człowieka,
    4) kreowanie swojej osobowości: rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażowanie
        w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum,
        udział w konkursach, olimpiadach, itp., nieuleganie nałogom, dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę i estetykę.
2. Ocena zachowania ma charakter informacyjno-diagnostyczny. Jej celem jest ukazanie,
    w jakich dziedzinach uczeń ma nad sobą pracować, jakie są konkretne oczekiwania
    oceniającego wobec ucznia, co ma poprawić, by uzyskać ocenę najwyższą oraz
    poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów), w jakim kierunku gimnazjum kształtuje
    osobowość ucznia, poprzez jego system wychowawczy.

3. Szczególnie wyróżniające osiągnięcia ucznia wychowawca przedstawia na wywiadówce,
    w formie pochwały.

4. Wychowawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić ocenę zachowania, na prośbę
    rodziców (prawnych opiekunów).

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 64

 

1. Nauczyciele uczący w klasie zobowiązani są na bieżąco przekazywać uwagi dotyczące
    zachowania poszczególnych uczniów na swoim przedmiocie, inni - na temat zachowania
    zaobserwowanego w czasie dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych itp.

2. Ocenę zachowania proponuje wychowawca klasy po konsultacji z zespołem uczących
    i uczniów, co najmniej 10 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Przedstawia ją klasie
    i rodzicom (prawnym opiekunom).

3. Ostateczną wersję oceny zachowania wychowawca przedstawia klasie nie później niż
    tydzień przed klasyfikacją.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o przewidywanej rocznej ocenie
    zachowania na specjalnym zebraniu.

5. W uzasadnionych przypadkach ocena zachowania może zostać zmieniona po konferencji
    klasyfikacyjnej. W takiej sytuacji wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego
    poinformowania rodziców i uzasadnienia swojej decyzji.

 

§ 65

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócenia się z pisemnym wnioskiem
    do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania, w terminie nie dłuższym
    niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie.

2. Ocena zachowania może być podwyższona w przypadku:
    1) znaczących osiągnięć ucznia np. naukowych, sportowych, w pracy społecznej
        na rzecz gimnazjum i środowiska,
    2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,
    3) pozytywnej opinii zespołu nauczycieli uczących danego ucznia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia
    nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Postępowanie dotyczące podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
    zachowania przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym.

5. Wychowawca ustala ocenę zachowania w ciągu dwóch dni od daty wpływu wniosku
    oraz informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionej ponownie
    ocenie zachowania.

 

§ 66

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest postrzegany przez nauczycieli jako wzór
    oraz spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej i co najmniej dwa z poniższych
    warunków:
    1) przyczynia się do utrwalenia dobrego imienia gimnazjum, reprezentując go
        w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach,
    2) przejawia aktywną troskę o dobro drugiego człowieka,
    3) aktywnie przeciwdziała negatywnym postawom i zachowaniom, wywiera pozytywny
        wpływ na kolegów, identyfikuje się ze swoją szkołą.
    4) jest indywidualnością, ma własne zdanie i potrafi je w sposób kulturalny wypowiadać,
        przejawiając dojrzałość i wysoką kulturę,
    5) cechuje go rozeznanie w sferze wartości i zdolność samodoskonalenia,
    6) nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1) wykazuje szczególną sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
    2) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych i dokłada wszelkich starań,
        aby jego wyniki były jak najlepsze,
    3) jest punktualny i regularnie usprawiedliwia nieobecności,
    4) szanuje mienie gimnazjum,
    5) okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom gimnazjum,
    6) dba o estetykę, ład i dyscyplinę w swojej klasie,
    7) jest tolerancyjny, życzliwy, chętny do pomocy,
    8) wykazuje inicjatywę w pracy społecznej na rzecz klasy, gimnazjum i środowiska,
    9) terminowo i rzetelnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań.

3. Nie może otrzymać oceny bardzo dobrej uczeń, który ma godziny nieusprawiedliwione.

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1) przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,
    2) potrafi uczciwie przyznać się do uchybień i naprawić błędy,
    3) pracuje na miarę swoich możliwości,
    4) nie sprawia kłopotów wychowawczych,
    5) zachowuje się kulturalnie, dba o język, strój,
    6) nie ulega nałogom,
    7) szanuje mienie szkoły oraz własność kolegów,
    8) nie wykazuje inicjatywy w pracy na rzecz gimnazjum lub klasy, ale wywiązuje
        się z powierzonych zadań,
    9) jest w klasie akceptowany.

5. Nie może otrzymać oceny dobrej uczeń, który ma więcej niż 4 godziny
    nieusprawiedliwione w semestrze.

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia kryteriom oceny dobrej,
    a w szczególności:
    1) nie dość sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w regulaminie
        szkolnym,
    2) przejawia brak systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia lub w przygotowaniu
        się do lekcji,
    3) wykazuje małe zaangażowanie w pracy nad własnym rozwojem (stać go na więcej),
    4) nie zależy mu na opinii klasy i gimnazjum,
    5) w odczuciu klasy i wychowawcy za mało angażuje się w życie klasy i gimnazjum,
    6) w szczególnych sytuacjach, zastrzeżenia budzi jego kultura osobista (język, strój),
        jego postawa uchybia wymaganiom zasad współżycia w grupie,
    7) jest bierny wobec negatywnych postaw,
    8) zastosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty, uczeń wykazuje gotowość
        współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi.

7. Nie może uzyskać oceny poprawnej uczeń, który ma więcej niż 8 godz.
    nieusprawiedliwionych w semestrze.

8. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
    1) dopuścił się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
    2) nie respektuje zasad współżycia społecznego i norm etycznych,
    3) jest inicjatorem zachowań zbiorowych niezgodnych z regulaminem szkolnym,
    4) często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne lekcje,
    5) lekceważy tradycje i zwyczaje szkolne – nie identyfikuje się z gimnazjum,
    6) imponują mu postawy i zachowania społecznie nieakceptowane, co przejawia
        się w jego stroju, słownictwie i zachowaniu.

9. Nie może uzyskać oceny nieodpowiedniej uczeń, który ma więcej niż 15 godzin
    nieusprawiedliwionych w semestrze.

10. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
      1) wielokrotnie dopuścił się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
      2) przejawia zachowania agresywne,
      3) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
      4) dopuścił się świadomego zniszczenia mienia szkolnego,
      5) wykazuje niską kulturę osobistą, o czym świadczy jego język, strój, zachowanie,
      6) wagaruje, notorycznie spóźnia się na lekcje,
      7) otrzymał naganę udzieloną przez dyrektora gimnazjum wobec społeczności szkolnej,
      8) w sposób drastyczny złamał jedną z norm współżycia w grupie lub zasad kultury,
      9) nie przejawia woli współpracy z wychowawcą, pedagogiem, rodzicami (prawnymi
          opiekunami),
      10) nie wykazuje poprawy.

 

§ 67

 

1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych i promocję
    do klasy programowo wyższej lub ukończenia gimnazjum.

2. Uczeń, który w gimnazjum po raz drugi z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę
    klasyfikacyjną zachowania - uchwałą rady pedagogicznej - może nie być promowany
    do klasy programowo wyższej lub nie ukończyć gimnazjum.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę zachowania.

 

§ 68

 

1. Jeżeli roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
    klasyfikacyjna zachowania została ustalona –w uznaniu ucznia lub jego rodziców
    (prawnych opiekunów) - niezgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, uczeń lub
 jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w gimnazjum.

2.Dyrektor, w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień przy dokonywaniu oceny
    klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania powołuje komisję,
    która:
    1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi);
    2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.W skład komisji wchodzą:
    1) w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

    2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora gimnazjum, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.

4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
    1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

    2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

5. Protokoły, o których mowa w ust. 4.1 i 4.2 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 69

 

1. Zagadnienia do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel uczący przystępującego
   do sprawdzianu ucznia, zgodnie z przyjętymi wymaganiami, opiniują członkowie komisji
 a zatwierdza przewodniczący komisji. W przypadku wątpliwości, przewodniczący może
 zasięgnąć opinii nauczyciela metodyka lub innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.

 

2. Nauczyciel przedmiotu, którego dotyczy sprawdzian ma prawo być zwolniony z udziału
 w pracach komisji, na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
 przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą
 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie
 nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
 szkoły.

 

§ 70

 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

2. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie ucznia w wyznaczonym terminie do sprawdzianu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny proponowanej przez nauczyciela.

 

§ 71

 

1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
    w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym uwzględnia się przy wystawianiu oceny
    zachowania.

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
    projekt, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
    projektu.

6. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat wpisuje
    się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. W takiej sytuacji, na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony(a)”.

 

§ 72

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
    jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
    na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
    w szkolnym planie nauczania.

2. Egzamin klasyfikacyjny organizuje się dla ucznia:
    1) nie klasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
    2) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych - na prośbę
        ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), o ile rada pedagogiczna wyrazi
        zgodę na egzamin klasyfikacyjny,
    3) realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
    4) spełniającego na podstawie odrębnych przepisów obowiązek nauki poza gimnazjum.

 

3. Dyrektor gimnazjum, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze odbywa się przed feriami zimowymi.

 

 

§ 73

 

1. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w §72 ust.2 pkt 1, 2 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji, w obecności wskazanego przez dyrektora gimnazjum nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w §72 ust.2 pkt 3, 4 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza gimnazjum. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin - jako członek/ członkowie komisji.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej albo - ze względu
    na specyfikę zajęć edukacyjnych - w formie ćwiczeń praktycznych.

4. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator a opiniuje członek zespołu.
    W przypadku braku zgody między członkami zespołu, dyrektor może zlecić przygotowanie
    pytań innemu nauczycielowi. Stopień trudności pytań (zadań) powinien być zróżnicowany
    i odpowiadać kryteriom ocen obowiązujących w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
    rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

§ 74

 

1. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który zawiera: nazwę zajęć, z których był przeprowadzany egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na terenie szkoły.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 75

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 76

 

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego lub innych zajęć edukacyjnych, których programy przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń bądź zadań praktycznych.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza w ostatnim tygodniu ferii letnich, komisja powołana przez dyrektora gimnazjum. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

4. Nauczyciel przedmiotu, z którego odbywa się egzamin poprawkowy ma prawo być zwolniony z udziału w pracach komisji, na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

§ 77

 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę egzaminacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2. Uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego ocena jest ostateczna.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowych terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum - nie później niż do końca września.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na terenie szkoły.

 

§ 78

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne/ końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych/końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 79

 

Uczeń, który ze względów losowych przerywa naukę zachowuje przez okres jednego roku prawo kontynuowania nauki w gimnazjum.

§ 80

 

Szkoła umożliwia szybsze ukończenie gimnazjum poprzez system egzaminów klasyfikacyjnych i uczęszczanie na zajęcia z klasą programowo wyższą oraz indywidualny tryb nauczania.

 

§ 81

 

1. Ewaluacji Wewnętrznego Systemu Oceniania dokonuje się po każdym roku szkolnym
    oraz po trzech latach funkcjonowania całego systemu.

2. W celu przeprowadzenia ewaluacji rada pedagogiczna powołuje zespół do spraw ewaluacji.

3. Zespół opracowuje procedurę ewaluacji systemu oraz ankietę dla uczniów i rodziców,
    w porozumieniu z zespołami przedmiotowymi i samorządem szkolnym oraz przedstawia
wnioski organom gimnazjum.

 

Rozdział VI

Uczniowie

 

§ 82

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy:
    1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

2. Warunki przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych ustala rada
 pedagogiczna gimnazjum.

3. Termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych ustala dyrektor
    gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. Rodzicom (prawnym opiekunom) kandydata przysługuje prawo wglądu do prac pisemnych
    ich dziecka, w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1
    niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
    uwagę łącznie następujące kryteria:
    1) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
    2) wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 2,
    3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
    4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
        a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
 w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
 oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
 podmioty działające na terenie szkoły,
        b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
            w szczególności w formie wolontariatu.
 

 

 

 

§ 83

 

1. Uczeń ma prawo do:
    1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach
        wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,
    2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
        umysłowej,
    3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
    4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
    5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
    6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
        zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,
    7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
        z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
    8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
    9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych
        i ferii,
    10) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w przypadku trudności
          w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,
    11) korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych
          i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,
    12) korzystania z opieki zdrowotnej, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
    13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
    14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych,
          sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum,
    15) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania
          się w organizacjach działających na terenie gimnazjum,
    16) odwołania się od oceny zachowania, w sytuacjach i na zasadach określonych
          w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć w tej sprawie skargę na piśmie
    do dyrektora gimnazjum, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

 

§ 84

 

Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
    lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

2) godnie reprezentować gimnazjum,

3) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,

5) dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim,

6) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

7) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone
    w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

§ 85

 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor gimnazjum, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 86

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
    1) pochwałę na forum klasy,
    2) pochwałę na forum gimnazjum,


    3) list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów),
    4) nagrodę rzeczową.
    Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych,
     itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków oraz niewłaściwe zachowanie uczeń może
    otrzymać następujące kary:
    1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy,
    2) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów),
    3) naganę z wpisaniem do akt,
    4) przeniesienie do oddziału równoległego.

    Rodzaj kary określa wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem
    nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję o przeniesieniu do równoległej klasy
    podejmuje rada pedagogiczna.

3. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach, z wyjątkiem
    upomnienia, wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się pisemnie do dyrektora
    gimnazjum od nałożonej kary, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o jej
    nałożeniu. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od złożenia go.

 

§ 87

 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

2. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie
    ucznia do innego gimnazjum w przypadku, gdy:
    a) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,
    b) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego,
    c) uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w statucie
        gimnazjum,
    d) opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego
        ucznia.

3. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 2 wymaga pozytywnego zaopiniowania
    przez radę pedagogiczną.

 

 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

 

§ 88

 

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1
    określają odrębne przepisy.

 

 

§ 89

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
    odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych
    jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
    1) przedstawianie dyrektorowi gimnazjum programów nauczania do danych zajęć
        edukacyjnych na cały etap edukacyjny,
    2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
    3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
    4) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,
    5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
    6) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
    7) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
    8) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
    9) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.

 

§ 90

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, zwany zespołem
    nauczycielskim, którego zadaniem jest w szczególności:
    1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie
        w miarę potrzeb,
    2) korelowanie treści programowych z poszczególnych przedmiotów,
    3) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,
    4) klasyfikowanie uczniów.

2. Dopuszcza się utworzenie jednego zespołu uczącego dla kilku oddziałów, jeśli uczą w nich
    ci sami nauczyciele.

3. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe
    lub inne zespoły problemowo – zadaniowe, których zadaniem jest w szczególności:
    1) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wymiana doświadczeń,
    2) diagnozowanie osiągnięć uczniów, inspirowanie ich i indywidualizacja pracy,
    3) przeprowadzanie sprawdzianów rocznych i analizowanie ich wyników.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wybierany spośród członków zespołu.

5. Zespół ustala, w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum plan pracy na dany rok szkolny.

 

§ 91

 

1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
    1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
    2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,
        udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
    3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi
        opiekunami) różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,
    4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi
        i koordynowanie działań wychowawczych,
    5) współpraca z pedagogiem szkolnym,
    6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności
        w zakresie regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,
    7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,
    8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz
        przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych
        na posiedzeniach rady pedagogicznej,
    9) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej
    oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 92

 

l. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
    1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
        szkolnych,

    2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów,
    3) udzielanie porad rodzicom (prawnym opiekunom) w rozwiązywaniu trudności
        wychowawczych,
    4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
    5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum,
    6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,
    7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc
        terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
    8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,
2. Pedagog szkolny w szczególności:
    1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi, w ścisłej
        współpracy w wychowawcami klas,
    2) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
    3) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,
    4) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek
        opieki społecznej i właściwych kompetencyjne organizacji pozarządowych,
5) w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem szkoły
        występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania
        gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

 

 

§ 93

 

1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się koordynator doradztwa,
    powołany przez radę pedagogiczną i wychowawcy klas.

2. Do głównych zadań koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego należy:
    1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
        oraz na pomoc w planowaniu kształcenia,
    2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
        w tym o szkołach ponadgimnazjalnych,
    3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych
        porad uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom),
    4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów
        do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia,
    5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
        zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
        oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom
        i rodzicom.

§ 94

 

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum.

 

Rozdział VIII

Rodzice (prawni opiekunowie)

 

 

§ 95

 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
    uczniów konieczna jest współpraca rodziców (prawnych opiekunów) z organami
    gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
    1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
    2) porad pedagoga i psychologa szkolnego,
    3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
    4) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum,
    5) wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli
      dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem
      swych reprezentantów.

2. Do obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:
    1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,
    2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
    3) wspieranie procesu nauczania i wychowania swojego dziecka,
    4) utrzymywanie systematycznego kontaktu i współdziałanie z wychowawcą i innymi
        nauczycielami,
    5) bieżące analizowanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka
        zapisywanych w indeksie ucznia,
    6) informowanie wychowawcy lub pedagoga o istotnych w procesie dydaktycznym
        dysfunkcjach lub chorobach dziecka,
    7) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 

§ 96

 

Gimnazjum jest jednostką budżetową Powiatu Brzozowskiego.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 97

 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i stemple zawierają nazwę i siedzibę gimnazjum

 

§ 98

 

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 99

 

1. Organy wskazane w niniejszym statucie, niezwłocznie po jego wejściu w życie ustanowią
    wymagane przepisami regulaminy, dostosowując ich treść do wymagań statutu.

2. Postępowanie w sprawie zmiany statutu dyrektor gimnazjum wszczyna na wniosek organu
    prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organów szkoły lub z własnej
    inicjatywy.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa wniosek w sprawie dostosowania statutu
    do obowiązujących regulacji ustawowych składa z urzędu dyrektor gimnazjum.

4. O każdorazowej zmianie statutu, dyrektor gimnazjum ma obowiązek zawiadomić
    i przekazać kopię statutu organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór
    pedagogiczny.

 

§ 100

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.