Menu

Sobota 19.01.2019

Zalety nauczania dwujęzycznego

CO TO JEST NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE?

Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystywaniu w edukacji szkolnej, obok języka ojczystego języka obcego, jako drugiego języka nauczania. W Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie tym drugim językiem nauczania jest język angielski.

Uczniowie gimnazjum dwujęzycznego mają zwiększoną liczbę godzin tego języka ( z 3 tygodniowo w gimnazjum ogólnodostępnym do 5 w dwujęzycznym). Oznacza to również, że wybrane przedmioty (matematyka, fizyka i informatyka) są częściowo nauczane w języku polskim a częściowo w angielskim. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i angielskim ustala nauczyciel, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka. Język obcy na innych przedmiotach wprowadzany jest stopniowo z uwzględnieniem możliwości gimnazjalistów, sukcesywnie z roku na rok.

Warto wiedzieć, że uczniowie dodatkowo uczą się wybranego przez siebie drugiego języka obcego nowożytnego (niemiecki lub fracuski).

ZALETY NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO:

 • jest nowoczesną metodą promowaną w Europie i na świecie
 • sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego
 • pozwala przyswoić różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, poprzez obcowanie z autentycznym językiem
 • daje możliwość opanowania szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego
 • pozwala na codzienne konwersacje i stały kontakt z językiem
 • stawia główny nacisk nie tylko na zdobywanie kompetencji językowych, ale też na wykorzystywanie ich do rozwiązywania sytuacji problemowych
 • język obcy nie jest tylko celem samym w sobie, ale przede wszystkim staje się narzędziem zdobywania wiedzy
 • poszerza wiedzę na temat krajów języka obcego, związaną z kulturą, historią, geografią, literaturą, polityką, życiem codziennym, itd.
 • otwiera uczniów na świat, poszerza horyzonty, uaktywnia, uczy kreatywności, tolerancji, ciekawości świata, życia i ludzi
 •  Wymiar lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności prezentacji oraz ustnej komunikacji po angielsku, zwiększenie świadomości języka, zarówno polskiego jak i angielskiego
 • Wymiar przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa angielskiego, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej
 • Wymiar kulturowy: budowanie kompetencji interkulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji interkulturowej
 • Wymiar środowiskowy: rozwijanie orientacji europejskiej i międzynarodowej, uzyskiwanie państwowych certyfikatów, profilowanie szkoły (zapewniamy uczniom wzbogacone środowisko edukacyjne)
 • Wymiar uczenia się: różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia.

 

ZALETY POZAJĘZYKOWE:

 • połączenie na III i IV etapie edukacyjnym nowej podstawy programowej, która wprowadza istotną zmianę polegającą na tym, że czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej traktowany jest jako spójny programowo i stanowi fundament wykształcenia - takie rozwiązanie pozwala na rzetelne, spokojne i wyczerpujące omówienie wszystkich tematów w zakresie klasycznego kanonu przedmiotów, a ponadto na bardziej szczegółową analizę tematów, którymi uczniowie będą zainteresowani,

 

 • edukacja w oddziałach o wyrównanym potencjale intelektualnym i podobnych zainteresowaniach

 

 • nauka w atmosferze twórczej pracy, doceniania dokonań, mobilizacji do samodoskonalenia z pespektywą sześcioletniego okresu pracy na maturalny czy olimpijski sukces w ramach tego samego zespołu nauczycieli,

 

 • możliwość zdiagnozowania potrzeb uczniów już na etapie gimnazjum i kontynuowania pracy z nimi pracy w szkole ponadgimnazjalnej,

 

 • współdziałanie środowisk uczniowskich (samorządów szkolnych, samorządów klasowych, klubów dyskusyjnych, kół przedmiotowych, grup zainteresowań, zespołów artystycznych, sportowych, chóru itp.), współorganizowanie imprez szkolnych, turniejów, konkursów,

 

 • rekomendowanie wychowanków do stypendiów, nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Brzozowskiego,

 

 • nowoczesna baza edukacyjna: klasopracownie z dostępem o Internetu, tablice interaktywne, projektory multimedialne, słowniki jedno i dwujęzyczne, czasopisma i literaturę młodzieżową w języku angielskim.