• daty z historii szkoły

  • 10 sierpnia 1909

    Jego Cesarsko-Królewska i Apostolska Mość Najwyższym postanowieniem z dnia 7 sierpnia 1909 roku raczył najmiłościwiej zezwolić na utworzenie z początkiem roku szkolnego 1909/10 w Brzozowie państwowego gimnazjum z polskim językiem wykładowym, w którym to celu przyjęto ofiarowane przez Gminę Brzozów świadczenia.
   25 -26 września 1909
   Odbyły się egzaminy do klasy pierwszej. Do dwóch klas pierwszych przyjęto 75 uczniów. Szkolna Rada Krajowa kierownictwo gimnazjum powierzyła Stanisławowi Pająkowi, nauczycielowi matematyki. Obowiązki dyrektora gimnazjum pełnił do 1919 roku.

   1910/1911
   Utworzono po dwa oddziały klas I i II, łącznie 104 uczniów.
   Założono pierwszą organizację szkolną  - drużynę harcerską im. Romualda Traugutta.

   1911/1912
   Zmiana lokalizacji szkoły  - przeniesienie do budynku przy ulicy Mickiewicza po męskiej szkole ludowej. Kuria Biskupia w Przemyślu zaakceptowała wniosek grona pedagogicznego o wyborze św. Stanisława Kostki na patrona szkoły.
    

   1914/1915
   Przerwa w pracy szkoły w związku z działaniami wojennymi.
   Uczniowie i profesorowie uczestniczyli w walce o wolność Polski na wszystkich fronach I wojny światowej.
    

   Maj 1917
   Pierwsi abiturienci gimnazjum przystąpili do egzaminu dojrzałości.

   25 października 1925
   Wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkoły. Podpisano akt erekcyjny rozpoczynający się od słów:
   Bogu na chwałę, Ojczyźnie na pożytek i ku Wiecznej Pamięci!
   25 października roku ery chrześcijańskiej, a w 7-m roku uzyskania niepodległości Ojczyzny, położono kamień węgielny pod ten budynek gimnazjalny, przeznaczony dla krzewienia oświaty, kultury i miłości Ojczyzny pośród młodzieży tutejszej okolicy.

   Wrzesień-październik 1931
   Oddano do użytku nowy budynek Gimnazjum
    

   II wojna światowa i okupacja (1939 -1945)
   Z powodu wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. rok szkolny nie rozpoczął się. 8 września do Brzozowa wkroczyli Niemcy, zaczął obowiązywać zakaz nauczania w zakresie szkoły średniej. Budynek gimnazjalny został zajęty na kwatery dla wojska, a po opuszczeniu go przez wojsko  - zamieniony na magazyn zbożowy.
   W szeregach broniących bohatersko niepodległości Ojczyzny nie zabrakło absolwentów brzozowskiego Gimnazjum i Liceum. Walczyli w kampanii wrześniowej oraz w ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej i na zachodnim froncie we Francji, w Anglii i pod Monte Cassino. W walkach pod Monte Cassino poległ ppor. Antoni Kościński.
   W Katyniu zginęli:
    - por. Wincenty Kwiatkowski  - absolwent z 1925 r.,
    - ppor. Józef Mikoś  - matura 1935 r.
    - ppor. Roman Pilawski,
    - por. Wiesław Spiczak,
    - por. Witold Tietze.
   W 1942 roku profesor Friedel Korn wraz z żoną i dziećmi został zamordowany we Lwowie przez hitlerowców.
    

   1940 -44
   Tajna Komisja przeegzaminowała 55 uczniów. Młodzież wszystkich klas najstarszych składała przysięgę następującej treści:
   Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że tajemnicy składania egzaminu i składu Komisji Egzaminacyjnej nikomu w czasie obecnej wojny nie wydam, choćby mnie torturowano i na śmierć skazano. Tak mi Panie Boże dopomóż.
    

   1944/45
   Rok szkolny rozpoczął się w budynku, gdzie do niedawna mieściła się centrala telefoniczna. Funkcję dyrektora zakładu pełnił Edward Olszewski.

   Czerwiec 1959
   Odbył się I Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia Gimnazjum i Liceum. W zjeździe udział wzięło ponad 1000 osób.
    

   29 -30 lipca 1966
   Odbył się II Zjazd Absolwentów dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego.

   1972/73
   Laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego etapu centralnego został Bogusław Dopart (zajął 4. miejsce), wychowanek prof. Anny Zalot.
    

   Czerwiec 1975
   Po raz pierwszy na studia bez egzaminu wytypowani zostali:
    - Janusz Prajsnar  - kierunek dowolny,
    - Krystyna Preisner  - kierunek pedagogiczny,
    - Andrzej Babiarz  - kierunek deficytowy.

   13 grudnia 1981
   Wprowadzony został stan wojenny i nauka w szkole została zawieszona.
   W pierwszych miesiącach stanu wojennego niektórych nauczycieli dotknęły represje: niektórym groziło internowanie, innych usiłowano przenieść do szkoły podstawowej, obniżano ocenę pracy za brak przynależności do ZNP.
    

   1982 -83
   Szkolna biblioteka, startując w konkursie "Biblioteka wzorcową pracownią szkoły", zorganizowanym przez KOiW w Krośnie zajęła II miejsce. Bibliotekę prowadziła Anna Myrta.
    

   Wrzesień 1984
   Odbył się III Zjazd Absolwentów z okazji 75-lecia Gimnazjum i Liceum, w czasie którego nadano szkole imię Króla Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorem Zjazdu był Kazimierz Kozubal.
   W czasie zjazdu dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej.
    

   7 kwietnia 1987
   Budynek szkolny został wyłączony z użytkowania i rozpoczął się remont kapitalny.
    

   1988 -1889
   Przeprowadzono remont kapitalny budynku szkoły, w tym: wymianę stropów i instalacji oraz pokrycia dachowego.

   1 września 1990
   Do szkoły powróciła nauka religii. Ks. Julian Pudło prowadził naukę religii w czterech klasach maturalnych.
    

   12 października 1990
   Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem prof. Anny Dudek wystawiło sztukę Aleksandra Fredry Zemsta.

   11 -15 kwietnia 1991
   Odbyła się I Pielgrzymka Nauczycieli do Włoch i Watykanu; była to zarazem pierwsza pielgrzymka z Brzozowa. Jej organizatorem był zastępca dyrektora Zbigniew Sawka. W czasie wycieczki nauczycielom towarzyszył jako przewodnik duchowy absolwent liceum  - ks. Marek Pieńkowski. Organizację spotkań z Ojcem Świętym w Watykanie przygotowywał absolwent liceum, ks. Marek Inglot.
    

   1 września 1991
   Szkoła zatrudniła nauczyciela języka angielskiego z amerykańskiego Korpusu Pokoju Vanessę Ann Corrow.
    

   1 września 1992
   Szkoła zatrudniła na okres dwóch lat nauczyciela Amerykańskiego Korpusu Pokoju Kirka Henwooda.
   Kurator oświaty i wychowania w Krośnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Liceum Zbigniewowi Sawce.
    

   Luty 1993
   W ogólnopolskim przeglądzie teatrów obcojęzycznych Szkolny Zespół Teatralny wystawił sztukę Romeo i Julian napisaną po angielsku przez ucznia Wojtka Hliwę. Teatr zdobył II miejsce i nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Zespół przygotował Kirk Henwood  - nauczyciel Amerykańskiego Korpusu Pokoju.
    

   7 maja 1993
   Szkoła przystąpiła do strajku zorganizowanego przez NSZZ "Solidarność".

   Marzec 1994
   W III Rzeszowskim Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych Szkolny Zespół Teatralny wystawił sztukę A Man Who Has Killed His Guardian Angel napisaną po angielsku przez ucznia Wojciecha Hliwę. Teatr zdobył II miejsce oraz nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania. Zespół przygotował Kirk Henwood  - nauczyciel Amerykańskiego Korpusu Pokoju. Zarząd oddziału Światowego Związku
   Żołnierzy Armii Krajowej i Komitet Ochrony Pamięci Narodu w Brzozowie, dyrekcja szkoły i nauczyciel historii prof. Józef Łobaza zorganizowali sesję o Powstaniu Warszawskim, działalności i losach Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. W sesji wzięli udział znani historycy: dr Leszek Szczęśniak i dr Jan Gozdawa-Gołębiewski.
    

   1 września 1994
   Szkoła zatrudniła kolejnego nauczyciela języka angielskiego z Amerykańskiego Korpusu Pokoju  - panią Carole Baldwin, na okres trzech lat.
    

   7 października 1994
   Liceum odwiedził ksiądz arcybiskup Józef Michalik  - metropolita przemyski, który dokonał wpisu do "Kroniki szkolnej" o treści:
   Z serdecznym życzeniem radości i Bożego błogosławieństwa w pracy z młodzieżą  - nadzieją Kościoła, Ojczyzny i Brzozowa.
    

   19 października 1994
   Szkołę odwiedziła wicedyrektor Amerykańskiego Korpusu Pokoju pani Ewa Stawecka, która w "Kronice szkolnej" napisała:
   Jestem prawdziwie wzruszona ciepłem, pięknem i serdecznością tej szkoły…
    

   Grudzień 1994
   Pan Kirk Henwood wydał przewodnik turystyczny dla obcokrajowców A Guide Book to the BIESZCZADY  - Gdzie diabeł mówi dobranoc.
    

   5 marca 1995
   Odwiedził szkołę dyrektor naczelny Amerykańskiego Korpusu Pokoju Timothy Caroll.
   Maj -czerwiec 1996
   Ciekawą innowacją był egzamin dojrzałości z matematyki połączony z postępowaniem kwalifikacyjnym na Politechnikę Rzeszowską.
    

   11 września 1996
   Odbyło się spotkanie z litewską poetką polskiego pochodzenia panią Marią Łotocką
    

   5 grudnia 1996
   Odbyło się spotkanie z Panem Skonecznym  - twórcą filmów z cyklu "Małe Ojczyzny", który dziękując młodzieży za wymianę myśli powiedział:
   Niech wyrastają artyści i myśliciele
   Na tej pięknej brzozowskiej ziemi
   Z urokliwym pejzażem
   I urokliwymi kościółkami.

   Marzec 1997
   Pięcioosobowa delegacja młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Meindorf Model United Nations w Hamburgu. Opiekunem grupy była nauczycielka z Amerykańskiego Korpusu Pokoju Pani Carole Baldwin.
    

   Maj -czerwiec 1997
   Przeprowadzono egzamin dojrzałości z matematyki połączony z postępowaniem klasyfikacyjnym na Politechnikę Rzeszowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
    

   1 luty 1998
   Szkoła zatrudniła kolejnego nauczyciela języka angielskiego z Amerykańskiego Korpusu Pokoju Rebeccę Murphy.
    

   29 grudnia 1997  - 2 stycznia 1998
   Czterdziestoosobowa grupa młodzieży z ks. Januszem Klamutem z naszego liceum uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodzieży we Wiedniu.
    

   26 -28 lutego 1998
   Pięcioosobowa delegacja młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w Międzynaro-dowej Konferencji Meindorf Model United Nations w Hamburgu. Opiekunem grupy była nauczycielka z Amerykańskiego Korpusu Pokoju Rebecca Murphy.
    

   Czerwiec 1998
   Pierwszym stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 1998/99 został uczeń klasy matematyczno-informatycznej Grzegorz Wojsa.
   W konkursie sportowo-turystycznym zorganizowanym przez III Program Polskiego Radia "Wakacje na dwóch kółkach 98" uczennica Urszula Woroniec zakwalifikowała się na zagraniczny rajd rowerowy w Austrii.
   Rada Rodziców zakupiła na wyposażenie sali gimnastycznej wielofunkcyjną "Siłownię".

   25 -26 września 1999
   Odbył się IV Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie.

   Rok szkolny 2000/2001
   Powstało Szkolne Koło Przyjaciół "Caritas".
   Powstała Szkolna Drużyna ZHR.
    

   29 -31 marca 2001
   Delegacja młodzieży uczestniczyła w XI Międzynarodowej Konferencji Polish Model United Nations w Gorzowie Wielkopolskim. Opiekunami grupy młodzieży były nauczycielki języka angielskiego Agnieszka Kostka i Aneta Brewka.

   Rok szkolny 2001 -2002
   Lukrecja Rychlicka zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim prozy i poezji "Von Lessing bis Durrenmatt".
   W finale XXVI Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Ponadgimnazjalnej Barbara Czyżewska zdobyła IV miejsce.
   Szkoła otrzymała nowoczesną pracownię internetową oraz Multimedialne Centrum Informacji.

   1 września 2002
   Szkoła stała się 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym w ramach nowej reformy światy.

   7 marca 2004
   W tradycyjnym rankingu szkół ponadgimnazjalnych "Newsweeka Polska" szkoła zajęła 19. miejsce w województwie podkarpackim.
    

   1 czerwca 2004
   Posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży zostali: Arkadiusz Śnieżek, Marlena Chorzępa i Iwona Leń. Temat ich wypracowania  - Dobro Rzeczypospolitej  - najwyższym prawem.
    

   17 -19 września 2004
   Uczeń Sebastian Opaliński uczestniczył w I Kongresie Młodych Matematyków w Warszawie.
    

   Kwiecień -maj 2005
   Po raz pierwszy maturzyści zdawali egzamin maturalny wg nowych zasad, tzw. nową maturę.
   Czerwiec -lipiec 2005
   W rankingu zorganizowanym przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy szkoła za osiągnięcia w sporcie została sklasyfikowana na II miejscu w województwie.
    

   20 stycznia 2006
   Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przekazał swój sztandar szkole.

   1 czerwca 2006
   Posłem na XII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży została Agnieszka Gierlach, po napisaniu pracy na temat: Moje działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz Karolina
   Hunia, która napisała wypracowanie na temat: Człowiek w zgodzie z naturą.


   Rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008/2009
   Przeprowadzono remont kapitalny budynku szkoły. Z ważniejszych prac można wymienić:wymianę okien w budynku szkolnym i sali gimnastycznej, modernizację kanalizacji i urządzenie drugiej pracowni informatycznej oraz przebudowę pomieszczeń administracyjnych. Doposażono również bazę dydaktyczną.


   Rok szkolny 2007/2008
   Szkoła realizowała projekty edukacyjne:
   1. Brzozowskie Koło Młodych Matematyków.
   2. Powiat brzozowski  - miejsce wypoczynku i rekreacji.
   3. Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej: Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni. Śladami dziedzictwa narodowego Lubelszczyzny.


   1 czerwca 2008
   Posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży została Katarzyna Wnęk, po napisaniu pracy na temat: Poseł naszych marzeń  - szkic do portretu.
    

   Październik -listopad 2008
   Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy szkole współfinansowane przez Ministerstwo Sportu.
   Wykonano elewację budynku szkoły i sali gimnastycznej.