• Misja szkoły

   •  „Nauczyciel jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielić jedynie wskazówek. O tym jak i gdzie dojść- musi zdecydować sam uczeń”.

    George Bernard Show

    Misja szkoły

           I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną o ponad 100-letniej tradycji dla tych uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym, etycznym, estetycznym, kulturowym i duchowym.

             Zadaniem naszej szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również wspieranie Rodziców w wychowaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, umiejącą znaleźć swoje miejsce w „małej i wielkiej ojczyźnie”.

    Oferujemy naszym uczniom:

    • Bogatą bazę dydaktyczną, wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską,
    • Wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym uczniom uzyskanie świadectwa dojrzałości, a naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia,
    • Prawo współdecydowania o życiu szkoły i czynne w nim uczestniczenie,
    • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i pedagogicznych, pomoc w trudnych chwilach i kłopotach w nauce,
    • Pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej,
    • Dobre warunki do rozwoju fizycznej sprawności,
    • Życzliwą, przyjazną atmosferę, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji.
    • Sprawiedliwy system oceniania,
    • Zajęcia pozalekcyjne tworzące solidny fundament pod przyszłą edukację w szkole wyższej,
    • Dobrą atmosferę ucząc ich tolerancji oraz poszanowania innych religii i kultur.

     

    ​​​​​​​Nasza działalność zmierza do tego, aby:

    • Uczniowie– byli rzetelnie przygotowani do egzaminu maturalnego, świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, dalszej nauki  i życia we współczesnym świecie.
    • Rodzice – aktywnie wspomagali szkołę i współtworzyli jej pogram.
    • Szkoła – była placówką cenioną i uznawaną w środowisku .
    • Pracownicy szkoły – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili pedagogiczne i wychowawcze sukcesy.

    Nasz absolwent:

    • Zna wartość wiedzy, czyli potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego
    • Jest samodzielny i kreatywny.
    • Posiada ukształtowane zainteresowania i rozwija swoje zdolności.
    • Ma poczucie własnej wartości.
    • Umie sobie radzić w różnych sytuacjach życiowych.
    • W swoim postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi.
    • Jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie działania.
    • Umie korzystać z dóbr kultury.
    • Jest krytycznym odbiorcą wszelkich informacji.
    • Dostrzega znaczenie więzi narodowych, społecznych, rodzinnych.
    • Jest tolerancyjny i otwarty na innych ludzi.
    • Posiada wysoką kulturę osobistą.
    • Potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny dokonać wyboru kolejnych etapów edukacji.
    • Jest świadomym Polakiem i Europejczykiem.