Menu

Poniedziałek 21.05.2018

Ewaluacja wewnętrzna

Raport z ewalucji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/15

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZNEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BRZOZOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

 

temat: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Spis treści

 

Część I: WSTĘP. 2

CZĘŚĆ II: OPIS METODOLOGII 2

CZĘŚĆ III: WYNIKI EWALUACJI DLA WYMAGANIA:   PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ. 3

OBSZAR BADANIA: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. 3

OBSZAR BADANIA: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 3

OBSZAR BADANIA: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 4

OBSZAR BADANIA: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. 5

OBSZAR BADANIA: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich  w trudnych sytuacjach. 5

OBSZAR BADANIA: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. 6

OBSZAR BADANIA: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiazanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. 6

OBSZAR BADANIA: Uczniowie maja wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 7

OBSZAR BADANIA: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.. 8

Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. 8

 

 

 

Część I: WSTĘP

 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej  przeprowadzonej w szkole przez zespół nauczycieli wyznaczonych do wykonania tego zadania przez Panią Dyrektor.

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły. Sprawdzano poziom spełnienia kryteriów dla wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Celem ewaluacji była odpowiedz na kluczowe  pytania:

 1. Czu planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, a stosowane przez nauczycieli różne metody pracy dostosowane są do potrzeb ucznia, grupy i oddziału?
 2. Czy nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się?
 3. Czy nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się?
 4. Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania ?
 5. Czy nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach?
 6. Czy informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój?
 7. Czy organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiazanie różnych dziedzin wiedzy, wykorzystanie tej wiedzy, lepsze zrozumienie świata  oraz lepsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej?
 8. Czy uczniowie maja wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz czy czują się odpowiedzialni za własny rozwój?
 9. Czy uczniowie uczą się od siebie nawzajem?
 10. Czy w  szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów?

 

CZĘŚĆ II: OPIS METODOLOGII

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1.05. – 30.05 2015r.

 

W skład Zespołu ds. ewaluacji weszli:

Lider:

 • Monika Szczepek

 

Członkowie:

 • Aleksandra Boroń
 • Marzena Komska-Ciesielska
 • Krzysztof Łobodziński

 

Badaniem objęto:

 • 202 uczniów
 • 72 rodziców
 • 28 nauczycieli 

Narzędziem badawcze użyte do  przeprowadzenia ewaluacji: 

 • Kwestionariusz ankiety dla uczniów,
 • Kwestionariusz ankiety dla rodziców,
 • Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli.

 

CZĘŚĆ III: WYNIKI EWALUACJI DLA WYMAGANIA: 
PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

OBSZAR BADANIA: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

 1. Według zdecydowanej większości uczniów (ok. 80%):
 1. Jedynie około połowa nauczycieli:
 • potrafi zainteresować tematem lekcji
 • zrozumiale tłumaczy zagadnienia,
 • sposobem nauczania motywuje uczniów do uczenia się
 1. Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę:
 • wspierają  uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań
 • interesują uczniów i są im potrzebne
 •  są tak zorganizowane, by chętni uczniowie mogli w nich uczestniczyć
 1. Według zdecydowanej większości rodziców zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb i możliwości ich dziecka
 2. Według zdecydowanej większości nauczycieli wykorzystują ono wszystkie możliwe sposoby realizacji podstawy programowej.
 3. W swojej pracy z uczniem nauczyciele korzystają z pomocy innych nauczycieli w sytuacji:
 • zmiany zespołu klasowego
 • poznawania uczniów
 • opracowywania zadań maturalnych
 1. Nauczyciele otrzymują pomoc od innych nauczycieli w pracy z uczniem w następujących obszarach:
 • wymiana doświadczeń, doradztwo, wymiana poglądów
 • przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach
 • wspólne organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, imprezy )
 1. Zdecydowana większość nauczycieli korzysta z pomocy innych nauczyciel lub pedagoga szkolnego, gdyż skutkuje to podniesieniem efektywności pracy z uczniem oraz lepszym poznaniem zachowań i potrzeb uczniów.
 2. Wszyscy ankietowani nauczyciele zdecydowanie zgadzają się ze stwierdzeniem, że dyrektor szkoły pozyskuje zewnętrzne zasoby służące rozwojowi uczniów

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Tak planować procesy edukacyjne oraz stosowane metody pracy, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów na lekcji oraz ich zainteresowanie tematem zajęć, np. poprzez stosowanie metod aktywizujących, przeprowadzanie doświadczeń,  łączenie przekazu słownego z wizualnym, zapewnienie wszystkim uczniom aktywnego udziału w lekcji, zachęcenie uczniów do prowadzenia dyskusji i formułowanie własnych opinii i wniosków, stymulowanie kreatywności uczniów.
 2. Kontynuować aktualną ofertę zajęć pozalekcyjnych gdyż jest dostosowane do potrzeb uczniów i wspierają ich rozwój. Ciągle  rozszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 3. Nauczyciele w swoich działaniach edukacyjnych powinni posiłkować się pomocą i doświadczeniem innych nauczycieli ponieważ podnosi to efektywność pracy z uczniem.

OBSZAR BADANIA: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się

 1. Większość uczniów ( 65%) uważa, że:

• potrafi się uczyć

• na większości lub połowie lekcji nie boi się popełniać błędów podczas uczenia się

 1. Zdaniem  niemalże wszystkich ankietowanych uczniów  (94% uczniów):
 • nauczyciele nie rozmawiają z nimi i nie wyjaśniają im jak się uczyć
 1. Zdecydowana większość rodziców uważa, że:
 • nauczyciele pokazują ich dzieciom jak się uczyć by osiągnąć zamierzone efekty
 1. Nauczyciele dają swoim uczniom możliwość kształtowania następujących umiejętności;
 • czytania - na wszystkich zajęciach
 • myślenia naukowego – na wszystkich zajęciach
 • myślenia matematycznego – na większości zajęć
 • pracy zespołowej – na większości zajęć
 • odkrywania swoich zainteresowań – na większości zajęć
 • uczenia się – na wszystkich
 • posługiwania się nowoczesnymi technologiami – na połowie zajęć
 • komunikowania się w języku ojczystym – na wszystkich

 

Wnioski i zalecenia:  

 1. Kształtować u uczniów umiejętności uczenia, np. poprzez  indywidualną i klasową analizę rozwiązań zadań domowych i klasowych, organizowanie pracy w grupach i doświadczalnych pokazów uczniowskich na forum klasy, wykorzystywanie technologii komunikacyjno-informacyjnych, zasobów multimedialnych, analogii z elementami wiedzy wcześniej zdobytej i korelacji miedzy przedmiotowych, akcentowanie logicznego wnioskowania, czytania ze zrozumieniem i umiejętności słuchania innych oraz przez tworzenie warunków do wyrażania spostrzeżeń i opinii oraz do dyskusji.
 2. Uświadamiać uczniom, że pewne zabiegi stosowane podczas lekcji mają na celu kształtować u nich umiejętność uczenia.

OBSZAR BADANIA: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się

 1. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów (76%), akceptuje zasady postępowania obowiązujące w szkole oraz uważa, że na wszystkich lub większości lekcji:
 • uczniowie pomagają sobie wzajemnie w nauce,
 • uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie,
 • nauczyciele traktują równie dobrze wszystkich uczniów,
 • nauczyciele większość czasu wykorzystują na uczenie,
 • nikt nie jest lekceważony
 • nikt nie boi się zadawać pyta
 1. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców:
 • ich dzieci chętnie chodzą do szkoły,
 • nauczyciele (wszyscy lub w połowie) dbają o dobre relacje miedzy uczniami, szanują ich dzieci i traktują wszystkich licealistów równie dobrze
 1. Dyrektor i liderzy zespołów organizują spotkania dotyczące:
 • nauczania i uczenia się – kilka razy w miesiącu
 • relacji z uczniami – kilka razy w miesiącu
 • rozwiązywania problemów wychowawczych – kilka razy w miesiącu

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Relacje uczniów z nauczycielami są życzliwe, atmosfera na zajęciach sprzyja nauce, a uczniowie są traktowani równie dobrze przez uczących. Należy więc pracować nad utrzymaniem stanu obecnego.

OBSZAR BADANIA: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

 1. Zdecydowana większość uczniów uważa, że:
 1. Na wszystkich lub większości lekcji :
 • nauczyciele wyjaśniają im jakich działań oczekują od nich na zajęciach
 • nauczyciele formułują cele lekcji w sposób jasny i zrozumiały
 1. Na połowie lub mniejszej połowie  lekcji:

•   wiedzą dlaczego/ po co czegoś się uczy podczas lekcji

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Nauczyciele jasno formułują na zajęciach cele uczenia się i wymagania. Aby jednak zwiększyć świadomość celu realizowania pewnych zagadnień, cele lekcji należy podawać w powiazaniu z eksperymentem doświadczalnym, sytuacjami dydaktycznymi oraz dnia codziennego, a także  wymaganiami egzaminacyjnymi.

OBSZAR BADANIA: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich
w trudnych sytuacjach.

 1. Zdecydowana większość uczniów uważa, że:
 1. Na wszystkich lub większości lekcji:
 • lubią się uczyć
 • są zaangażowani
 • nauczyciele motywują ich do pracy mówiąc im, że mogą się nauczyć trudnych rzeczy
 1. Na połowie lub mniejszej połowie  lekcji:
 • czują się zaciekawieni
 • otrzymuje od nauczycieli wystarczającą pomoc by przezwyciężyć trudności w nauce
 • nauczyciele dostrzegają to co robią dobrze, chwalą ich
 • nauczyciele zachęcają ich do poszukiwania własnych rozwiązań
 1. Żaden z nauczycieli:
 • nie rozmawia  z nimi o postępach w nauce, o tym co wpłynęło na ich sukcesy i porażki
 1. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców, większość nauczycieli:
 • chwali ich dzieci częściej niż krytykuje
 • wierzy w możliwości ich dzieci, wskazuje możliwości rozwoju ich dziecka i motywuje go do podejmowania różnych inicjatyw
 • służy radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka.
 1. Zdaniem 45 % ankietowanych rodziców, nie ma takiej potrzeby aby nauczyciele uczący ich dziecko musieli służyć radą i wsparciem. Ich dziecko nie znajdywało się / nie znajduje się w sytuacji która by tego wymagała. 
 2. Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że dzięki informacji zwrotnej od nich większość uczniów jest zmotywowana do pracy.

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Nauczyciele motywują uczniów do angażowania się w zajęciach, oczekują aktywnego uczenia się oraz służą bieżącą radą i pomocą, jednak nie jest to odczuwalne przez wszystkich uczniów. Należy więc zintensyfikować prace z uczniem słabym, który potrzebuje większej pomocy ze strony nauczycieli by przezwyciężyć  trudności w nauce.
 2. Rozmawiać z wszystkim uczniami o ich postępach w nauce oraz możliwych czynnikach które wpływają na ich sukcesy i porażki edukacyjne, tak by wyeliminować czynniki o negatywnym wpływie, a wzmocnić bodźce pozytywne. 

OBSZAR BADANIA: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.

 1. Zdecydowana większość uczniów będąc ocenianymi odczuwa pozytywne bodźce (czują się zadowoleni z oceny pozytywnej, postanawiają, że się poprawią gdy dostają ocenę negatywną, wówczas wiedzą też co mają poprawić). Wszystko to, w odczuciu uczniów, pozytywnie wpływa na dalszą edukację.  Tylko nieliczni uczniowie w sytuacji gdy są oceniani mają negatywne odczucia: czują się zniechęceni, nie chce im się uczyć dalej, nie wiedzą co dalej zrobić.)
 2. Zdaniem większości uczniów:
 1. Na wszystkich lub większości lekcji:
 • są oceniani według ustalonych i jasnych dla nich zasad,
 • nauczyciele informują ich o tym, co będą brać pod uwagę oceniając wykonywane zadanie,
 1. Na połowie lub mniejszej połowie  lekcji:
 • nauczyciele pomagają im przezwyciężyć trudności w nauce
 • nauczyciele dostrzegają to co robią dobrze, chwalą ich
 • otrzymuje od nauczycieli wystarczającą pomoc gdy mają z czymś trudność
 1. Żaden z nauczycieli:
 • nie rozmawia  z nimi o postępach w nauce, o tym co wpłynęło na ich sukcesy i porażki
 1. Zdecydowana większość rodziców uważa, że:
 • Sposób w jaki nauczyciele oceniają uczniów, zachęca ich do uczenia się.
 1. Zdecydowana większość nauczycieli korzysta z następujących form możliwości oceny ucznia;
 • zadawanie pytań
 • proszenie uczniów o podsumowanie ćwiczenia
 • ocenianie podsumowujące
 • ocenianie kształtujące
 1. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów pozwalają nauczycielom na modyfikację metod pracy i jej dalsze planowanie.

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, przekazują uczniom informacje o uzyskanych ocenach i postępach w nauce, pomagają uczniom w planowaniu ich dalszego rozwoju. Należy dążyć do utrzymania stanu obecnego.
 2. Zintensyfikować pomoc uczniom z problemami w nauce. Rozmawiać z wszystkim uczniami o ich postępach w nauce oraz możliwych czynnikach które wpływają na ich sukcesy i porażki edukacyjne, tak by wyeliminować czynniki o negatywnym wpływie, a wzmocnić bodźce pozytywne. 

OBSZAR BADANIA: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiazanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

 1. Zdaniem zdecydowanej większości uczniów, jedynie około połowa nauczycieli:
 • przekazuje wiedzę, która później przydaje się w życiu,
 • porusza na swoich lekcjach zagadnienia z innych przedmiotów
 • stwarza możliwość korzystania z wiedzy pozyskanej na innych przedmiotach lub poza szkołą.
 • pokazują im związek między tym co dzieje się w klasie , na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacjami  w najbliższej okolicy.

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. W odczucie uczniów, procesy edukacyjne jedynie w połowie zorganizowane są z uwzględnieniem korelacji miedzy przedmiotowych oraz jedynie w połowie pozwalają uczniom wykorzystywać uzyskaną wiedzę. W związku z tym, w toku realizacji zagadnień Podstawy Programowej, należy częściej odwoływać się do wiedzy z innych przedmiotów szkolnych, do doświadczeń pozaszkolnych, wydarzeń dziejących się w Polsce i na świecie. Wykorzystując zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, uczeń nie będzie odbierał konieczności realizacji Podstawy Programowej jako bezużytecznego obowiązku. 

OBSZAR BADANIA: Uczniowie maja wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

 1. Według uczniów, ich wyniki w nauce zależą głównie od czynników wewnętrznych lub od nich zależnych:

- ich zaangażowania – 129 odpowiedz,

-  czasu poświęconego na naukę – 137 odpowiedzi,

-  uzdolnień – 77 odpowiedzi,

Inne czynniki, które według uczniów mają wpływ na ich wyniki w nauce, to:

- praca nauczycieli – 56 odpowiedzi,

- szczęście – 54 odpowiedzi,

- korepetycje – 41 odpowiedzi.

Bardzo sporadycznie pojawiały się odpowiedzi, ze wyniki w nauce zależą od atmosfery w klasie, pomocy kolegów / koleżanek, opinii nauczycieli na temat uczniów czy pomocy rodziców.

 1. Zdaniem uczniów, podczas lekcji uczniowie:
 1.  mają największy wpływ na:
 • atmosferę w klasie – 149 odpowiedzi
 • terminy sprawdzianów i kartkówek - 137 odpowiedzi

B.  raczej nie mają wpływu na:

 • formy i metody pracy podczas lekcji,
 • omawiane tematy i treści,
 • ilość / rodzaj zadania domowego,
 • sposób uczenia się 
 1. Zdaniem większości uczniów, na mniejszej połowie  lekcji:
 • nauczyciele zachęcają uczniów do wymyślania i realizowania własnych pomysłów
 1. Nauczyciele dają uczniom wybór dotyczący:
 • tematyki lekcji - raz lub kilka razy w półroczu
 • metod pracy na lekcji -  raz lub kilka razy w roku
 • sposobu oceniania – kilka razy w roku
 • terminów testów, sprawdzianów – raz lub kilka razy w półroczy
 • zajęć pozalekcyjnych – raz lub kilka razy w półroczu

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Uczniowie wpływają na przebieg procesu uczenia się i  potwierdzają, że chcą być odpowiedzialni za własny rozwój. Należy jednak zwiększyć ich decyzyjność by jeszcze w większym stopniu czuli się odpowiedzialni za swój rozwój, np. poprzez stwarzanie możliwości dyskusji, wspólnej analizy, dzielenia się własnymi wrażeniami, wykonania dodatkowych zadań i wyboru pracy domowej, organizowania pracy grupowej.

OBSZAR BADANIA: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem

1. Zdecydowana większość uczniów uważa, że:

 1. Na wszystkich lub większości zajęć:
 • nauczyciele stwarzają możliwość, aby uczniowie mogli uczyć się od siebie nawzajem, poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i uzgadnianie rozwiązań  w grupach, wspólne analizy materiałów audiowizualnych i wyników doświadczeń.
 1. Na połowie lub mniejszej połowie  lekcji:
 • maja możliwość osobistego pokazywania innym uczniom jakie są rezultaty ich pracy
 • pracują w grupach lub parach
 1. Na żadnej lekcji:
 • uczniowie nie wykonują zadań wymyślonych przez siebie lub innych uczniów.

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. W opinii uczniów, uczenie się od siebie nawzajem jest powszechne w szkole. Należy kontynuować stan obecny.  Należy jednak dać uczniom możliwość pracy na zadaniach wymyślanych przez ich rówieśników.

Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

 1. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców:

Stosowane przez szkołę metody pracy, zarówno podczas lekcji jak i na zajęciach pozalekcyjnych, można określić jako nowatorskie.

 1. Część nauczycieli uważa, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziło nowatorskie rozwiązania w swojej pracy, które dotyczyły metod pracy i treści.

Według nauczycieli stosowanie nowatorskich metod pozwala większe zainteresowanie uczniów przedmiotem, pomoc w wyborze studiów.

Wszyscy nauczyciele pozytywnie oceniają wsparcie dyrektora przy podejmowaniu nowatorskich działań.

 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

 1. Prowadzone w szkole różnorodne działania nowatorskie czynią edukację bardziej praktyczną i maja pozytywny wpływ na rozwój uczniów.
 2. Kontynuować wprowadzanie działań nowatorskich: realizować zewnętrzne projekty edukacyjne, współpracować z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi, wykorzystywać nowe technologie i zasoby komunikacyjno-informacyjnych, organizować zawody i konkursu. Wszystkie te działania  odpowiadają na potrzeby rozwojowe uczniów (poznawcze, samorealizacji, samoakceptacji, tolerancji, rywalizacji)