Menu

Sobota 19.01.2019

Ewaluacja wewnętrzna

Raport z ewalucaji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/18

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

WYMAGANIE 5

SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM  ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

 

SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO

Joanna Nowak - Kopeć

Marzena Chudzikiewicz

Katarzyna Kozak

Anna Dudek

Małgorzata Kuliga

 

PLAN PRACY ZESPOŁU EWALUACYJNEGO

Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.  poz. 1658).

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

1. Sformułowanie pytań kluczowych (przedmiotu badania).

2. Określenie źródeł danych i dobór próby badawczej.

3. Opracowanie narzędzi badawczych.

4. Przeprowadzenie badań.

5. Opracowanie wyników badań.

6. Sformułowanie wniosków i opracowanie raportu.

7. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników przeprowadzonej ewaluacji.

 

CEL EWALUACJI:

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących równomiernemu rozwojowi uczniów
 i motywowaniu z uwzględnieniem  ich indywidualnej sytuacji.

 

PYTANIA KLUCZOWE

1. W jaki sposób nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne i rozwojowe uczniów?

2. Jakie działania nauczycieli potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów?

3. Czy szkoła stwarza warunki do równomiernego rozwoju uczniów i motywuje ich do pracy?

4. Jakie formy pomocy organizuje szkoła w specyficznych trudnościach w nauce?

5. Czy w opinii rodziców uczniowie otrzymują wsparcie odpowiadające ich potrzebom?

6. Czy uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości?

8. Czy prowadzone są przez szkołę działania mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją rodzinną? 

 

KRYTERIA EWALUACJI:

 • Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów.
 • Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów.
 • Szkoła stwarza warunki do równomiernego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Szkoła organizuje pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.

 

          W celu przeprowadzenia ewaluacji dokonano doboru próby badawczej. Diagnozą zostali objęci nauczyciele zatrudnieni w szkole (40), uczniowie klas I-III (100), rodzice uczniów (100).

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej badanego obszaru wykorzystano metody badawcze takie jak:

 • metoda sondażu z wykorzystaniem ankiety dla nauczycieli, uczniów, rodziców,
 •  metoda analizy dokumentów,
 •  metody dialogowe: wywiad z dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym

Do pozyskania informacji posłużyły następujące narzędzia badawcze:

 • formularz ankiety dla nauczycieli zawierający 6 pytań,
 • formularz ankiety dla ucznia zawierający 13  pytań,
 • formularz ankiety dla rodzica zawierający 7  pytań,
 • formularz ankiety dla pedagoga zawierający 4  pytania,
 • formularz wywiadu z dyrektorem zawierający 5 pytań.

 

I.  WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

 

1. Czy diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów?

 

   TAK  40 osób – 100%                                                                               NIE 0 %

 

2. W jaki sposób diagnozują Państwo możliwości edukacyjne swoich uczniów? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

 

A. Diagnoza wstępna klas I- 23 osoby – 57%

B. Obserwacja uczniów – 39 osób – 97,5%

C. Rozmowa z rodzicami – 29 osób – 72%

D. Rozmowa z pedagogiem- 21 osób -  52%

E. Analiza opinii PPP- 28 osób – 70%

F. Rozmowa indywidualna z uczniem – 36 osób  - 90%

G. Ocenianie bieżące – 36 osób – 90%

H. Testy zewnętrzne np. matura próbna Operon – 26 osób – 65%

I. Wyniki egzaminów – 27 osób - 67%

 

3. Co Państwo robią, aby podnieść wyniki nauczania oraz umożliwić wszystkim uczniom odniesienie sukcesu na miarę ich indywidualnych możliwości?

 

A. Zajęcia wyrównawcze – 15 osób  - 37%

B. Zajęcia konsultacyjne – 32 osoby - 80%

C. Różnorakie formy pomocy dla uczniów – 21osób  - 52%

D. Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów – 28 osób - 70%

E. Realizacja projektów edukacyjnych - 9 osób  - 22%

F. Zajęcia dodatkowe dla klas trzecich-  19 osób  - 47%

G. Zajęcia rewalidacyjne- 2 osoby - 0,5%

H. Wyjścia kulturalno – edukacyjne- 21 osób  - 52%

I. Zajęcia indywidualne z uczniem – 25 osób  -  62%

J. Koła zainteresowań – 18 osób  - 45%

 

4. Czy w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej uwzględniają Państwo indywidualną sytuację ucznia ( stan zdrowia, stwierdzone dysfunkcje, sytuacja rodzinna, społeczna)?

 

TAK    40 osób – 100%                                                                                NIE  -  0%

                                                     

5. W jaki sposób rozpoznają Państwo sytuację społeczną uczniów?

 1. Ankiety przeprowadzane podczas lekcji wychowawczych- 22 osoby  - 55%
 2. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami- 35 osób  - 87%
 3. Konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy- 35 osób - 87%
 4. Współpraca z PPP- 14 osób  - 35%

 

 

 

6. W jaki sposób indywidualizuje Pani/Pan proces nauczania? Proszę podać przykłady.

 

A.  odpowiedni dobór ćwiczeń, zadań dostosowanych do możliwości uczniów, zróżnicowane zadania, karty pracy, dostosowanie czasu pracy – 33 osoby  - 82%

B.  stopniowanie trudności – 28 osób  - 70%

C. prace dodatkowe o różnym zakresie – 23 osoby - 57%

D. dodatkowe zajęcia z uczniami i zadania dla chętnych – 28 osób  - 70%

E. dodatkowe zadania dla ucznia zdolnego- 26 osób  - 65%

F.  praca z wykorzystaniem programów komputerowych - 16 osób - 40%

G. odpowiedni dobór metod i środków dydaktycznych – 31osób  - 77%

H. różnicowanie zadań domowych – 10 osób  - 25%

I. praca indywidualna z uczniem zdolnym – 25 osób  - 65%

 

II. WYNIKI ANKIETY DLA UCZNIA

 

 1. Czy w szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze?                            

TAK – 68%                                        NIE - 32%

 1. Czy w szkole prowadzone są pozalekcyjne koła zainteresowań?         

TAK  - 84%                                         NIE  - 14%

Dwa razy nie udzielono odpowiedzi – 2%

 1. Czy w szkole prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe? 

TAK – 100%                        NIE – 0 %

 1. Czy w szkole prowadzone są konsultacje ?                                             

TAK - 76%                            NIE - 22%

2%  pytanych nie udzieliło odpowiedzi

 1. Czy uczestniczysz w zajęciach wyrównawczych?                                  

TAK  15%                             NIE – 85%

 1. Czy uczestniczysz w pozalekcyjnych kołach zainteresowań?                

TAK- 18%                             NIE – 82%

 1. Czy uczestniczysz w pozalekcyjnych zajęciach sportowych?                

TAK - 21%                            NIE - 79%

 1. Czy uczestniczysz w konsultacjach?                                                        

TAK -   20%                          NIE - 58%

22% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi

9. Z jakiego powodu uczestniczysz w:

a) zajęciach wyrównawczych:

- uzupełnienie wiedzy

- poprawa zaległych sprawdzianów i kartkówek

- uzupełnienie zaległego materiału

- lepsze przygotowanie do matury

- poprawienie umiejętności w przedmiotach maturalnych

- żeby dowiedzieć się czegoś więcej z danego przedmiotu

- rozwiązywanie zadań maturalnych

- aby się czegoś nauczyć

 

b) pozalekcyjnych kołach zainteresowań:

- chcę pogłębić swoją wiedzę w dziedzinach, które mnie interesują

- chcę lepiej zdać maturę, lepiej się przygotować do matury

- chcę miło spędzić czas

- chcę rozwijać swoje pasje

- zajęcia są ciekawe i fajnie prowadzone

- chcę rozwijać swoje zainteresowania

- aby urozmaicić wolny czas

- lubię się kształcić i rozwijać

c) pozalekcyjnych zajęciach sportowych:

- chcę doskonalić swoje umiejętności i aktywnie spędzać czas

- sport sprawia mi przyjemność

- chcę być w ruchu

- chcę rozwijać zainteresowania sportowe

- lubię sport

- wiążę przyszłość ze sportem

- uprawianie sportu to moje hobby

- przygotowuję się do zawodów sportowych

- siatkówka to moje życie

- dla zdrowia

d) konsultacjach:

- chcę się douczyć

- nie radzę sobie z językiem angielskim/matematyką

- z powodu nieobecności na lekcjach

- poprawa sprawdzianów i kartkówek

- zaliczanie danych partii materiału

- pisanie zaległych sprawdzianów

- uzupełnienie zaległości

- chcę dowiedzieć się, co poprawić, aby efekty były jak najlepsze

- chcę, aby nauczyciel wyjaśnił mi to, czego nie rozumiem

10. Jak często uczestniczysz w:

a) zajęciach wyrównawczych - 1 raz w tygodniu, 1 raz w miesiącu, 2 razy w tygodniu

 

b) pozalekcyjnych kołach zainteresowań - 2 razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu, staram się jak najczęściej,

 

c) pozalekcyjnych zajęciach sportowych - 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu,

 

d) konsultacjach - 1 raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, w zależności od potrzeb, gdy czegoś nie rozumiem, rzadko

 

 

11. W jakich zajęciach uczestniczysz (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

A. Konsultacje z przedmiotów edukacyjnych - 23%

B. Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych- 0,01 %

C. Szkolne koła przedmiotowe – 10%

D. Szkolne koła języków obcych - 9%

E. Zajęcia artystyczne / warsztaty artystyczne (zajęcia wokalne - chór, zajęcia taneczne) – 0,5%

F. Szkolne Koło Informatyczne Emiter - 0,2%

G. Zajęcia sportowe SKS – 19%

H. Zajęcia wyrównawcze – 10%

I. Wolontariat - 14%

 

12. Czy ilość zajęć jest wystarczająca?

TAK      67%                                                                                   NIE 24%

9% nie udzieliło odpowiedzi

 

13. Czy udział w zajęciach ma wpływ na Twoje wyniki w nauce i motywację do pracy?

           

TAK       43%                                                                                  NIE  47%

10%   nie udzieliło odpowiedzi

 

III  WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW

1. Czy znają Państwo ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych odbywających się w szkole?

 TAK   71%                                                                                      NIE  29%                                                  

 

 

2. Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych?

TAK    48%                                             NIE 43%                           NIE WIEM  9%

 

 

3. Jeżeli uczestniczy, to w jakich? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

A. Zajęcia konsultacyjne z przedmiotów edukacyjnych 17%

B. Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych  8%

C. Szkolne koła przedmiotowe 18%

D. Szkolne koła języków obcych 3%

E. Zajęcia artystyczne / warsztaty artystyczne (zajęcia wokalne -chór, taneczne) 8%

F. Szkolne Koło Informatyczne Emiter 2%

G. Zajęcia sportowe SKS   13%

H. Zajęcia wyrównawcze   2%

I. Wolontariat  6%

4. W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb Państwa dziecka?

 1. są dostosowane 40%
 2. są raczej dostosowane  42%
 3. są raczej niedostosowane  2%
 4. są niedostosowane  2%
 5. nie wiem 12%

2% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi

5. Czy wychowawca rozmawia z Państwem o możliwościach i potrzebach Państwa dziecka?

TAK               83%                                                                                               NIE        17%

 

6. Czy Państwa zdaniem szkoła wspiera ucznia w osiąganiu sukcesu szkolnego na miarę jego możliwości i motywuje do pracy?

TAK              50%                                     NIE         18  %                              NIE WIEM   31%

1 % ankietowanych  nie udzieliło odpowiedzi

 

7. Czy zostali  Państwo poinformowani o możliwości  uzyskania  w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

TAK      79%                                                                                                         NIE   20 %

1%  nie udzieliło odpowiedzi

 

IV WYNIKI ANKIETY DLA PEDAGOGA

1. Jakie działania są podejmowane przez szkołę w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?

 

W szkole podejmowane są następujące działania:

 • diagnoza możliwości i postępów edukacyjnych uczniów prowadzona przez nauczycieli,
 •  diagnoza wychowawcza, rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów (wychowawcy, pedagog),
 • bieżąca analiza opinii psychologiczno - pedagogicznych nowych uczniów,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów,
 • kierowanie i monitorowanie udziału w zajęciach, dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, kołach zainteresowań,
 • diagnozowanie uczniów pod kątem specyficznych trudności w nauce (współpraca

 z PPP),

 • dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego i maturalnego – określenie potrzeb  ( dysleksja, choroby przewlekłe), rozmowy z rodzicami, pisemne informacje dla rodziców,
 • IPET , organizacja zajęć rewalidacyjnych,
 • indywidualne wsparcie uczniów ( rozmowy pedagoga, wychowawcy  z uczniami, rodzicami, monitorowanie zachowania, współpraca z psychologiem, z PPP )
 • organizacja mediacji na terenie szkoły,
 • doradztwo zawodowe ( współpraca z PPP, warsztaty, konsultacje, rozmowy

z uczniami i rodzicami),

 

2. Ilu uczniów zostało rozpoznanych, jako potrzebujących wsparcia w szerokim zakresie tego słowa?

 • specyficzne trudności w nauce – 55
 • niepowodzenia szkolne (zajęcia wyrównawcze - 47 uczniów)
 • uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne – 3
 • nauczanie indywidualne - 1
 • pomoc materialna : stypendium Powiatu Brzozowskiego im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - 185 osób, stypendium Prezesa Rady Ministrów – 1 osoba, Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego– 5 osób, zwolnienia z opłat szkolnych (Rady Rodziców)  - 30 osób,  
 • uczniowie uczęszczający w zajęciach dodatkowych ze względu na szczególne zdolności edukacyjne - 3
 • indywidualne wsparcie – 8 ( diagnoza potrzeb indywidualnych uczniów w klasie, szkole  przez wychowawcę, pedagoga, współpraca z rodzicami, poradnią, MOPS, sądem -  to te szczególne, trudne przypadki)

 

3. Z jakich powodów wymagają wsparcia?

 

Są to przede wszystkim: specyficzne trudności w nauce, choroby przewlekłe, niepełnosprawność, sytuacja rodzinna, materialna, problemy emocjonalne specyficzne dla wieku dojrzewania.

 

4. W jaki sposób organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami?

- oddzielne zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dostosowane do potrzeb ucznia

- elementy rewalidacji stosowane na każdych zajęciach lekcyjnych

 

V. WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY

 

Cel: Zebranie informacji od Pani Dyrektor na temat roli szkoły w procesie wspomagania rozwoju uczniów i motywowania z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

Przeprowadzająca wywiad: Marzena Chudzikiewicz

Data wywiadu: 13.03.2018

Miejsce wywiadu: gabinet dyrektora

 

 Chciałabym przeprowadzić rozmowę z Panią Dyrektor na temat roli szkoły w procesie wspomagania rozwoju uczniów i motywowania z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wnioski  i efekty wynikające z rozmowy zostaną wykorzystane do raportu z ewaluacji wewnętrznej wymagania 5.  Szkoła wspomaga rozwój uczniów i motywuje z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

 1. W jaki sposób polityka kadrowa, jaką Pani prowadzi wobec nauczycieli, przyczynia się do wspomagania rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji?

 

W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. W pełnym wymiarze godzin zatrudniony jest pedagog szkolny. Organizowane są szkolenia rady pedagogicznej z zakresu wspomagania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Jak ocenia Pani zaangażowanie nauczycieli w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, programów oraz działań sprzyjających rozwojowi uczniów zarówno zdolnych, jak i o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

 

Zaangażowanie nauczycieli w realizację działań sprzyjających rozwojowi uczniów, zarówno zdolnych, jak i słabych jest wystarczające. Nie ma jednak specjalnych projektów edukacyjnych. W szkole funkcjonują programy nauczania opracowane dla uczniów zdolnych (język angielski – I. Bryś, matematyka – M. Szewczyk)

 

 1. Jakie warunki zostały stworzone, aby wspomagać rozwój ucznia i motywować go do pracy z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji?

 

W  szkole prowadzone są ze wszystkich przedmiotów zajęcia rozwijające zainteresowania     i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością, odpowiednie do potrzeb określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Czy, według Pani, nauczyciele nabywają różnorakich kompetencji wspomagających ucznia i jego rozwój w karierze szkolnej?

 

Tak, uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 1. Co, według Pani, decyduje o sukcesie w pracy nauczyciela?

 

 Przede wszystkim wysoki poziom kompetencji zawodowych, umiejętność interesującego przekazania wiadomości, życzliwość i otwartość dla drugiego człowieka, stosowanie w pracy aktywizujących metod nauczania,  konsekwencja w działaniu i potrzeba ciągłego dokształcania się.

 

VI. ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH

 

1. Nauczyciele posiadają wiedzę o indywidualnych potrzebach edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (55 uczniów – 9% ogółu uczniów) - stosowne wpisy

w dziennikach lekcyjnych.

 

2. Uczniowie są objęci wsparciem dydaktycznym podczas zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, zorganizowanych na terenie szkoły.

 

3. Uczniowie o specyficznych trudnościach w nauce uczęszczają na specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami opinii PPP, zorganizowane na terenie szkoły.

 

4. Uczniowie uzdolnieni biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których mogą rozwijać swoje talenty naukowe, sportowe, artystyczne. Ma to przełożenie na sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i osiągnięcia sportowe. Tytuły laureatów, finalistów i osób wyróżnionych w konkursach kuratoryjnych, ogólnopolskich konkursach tematycznych

 i językowych uzyskało 66  uczniów . Sukcesy sportowe indywidualnie osiągnęło 16 uczniów klas I-III.

 

5. Nauczyciele wychowania fizycznego uwzględniają ograniczenia i przeciwwskazania zdrowotne poszczególnych uczniów podczas prowadzonych zajęć, co jest istotne ze względu na zwiększającą się co roku ilość takich osób. Są uczniowie traktowani indywidualnie ze względu na wady postawy - skrzywienie kręgosłupa, otyłość,  niedowaga, alergia, astma, wada wzroku, choroby przewlekłe. Całoroczne zwolnienie z zajęć dotyczy 55 uczniów.

 

6. Nauczyciele, wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat bieżącej sytuacji szkolnej ucznia, stosownie do potrzeb – zapisy w dzienniku lekcyjnym.

 

VII. WNIOSKI

 

1. Nauczyciele w różnorodny sposób diagnozują możliwości edukacyjne uczniów i wykorzystują wyniki w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, uwzględniając ich indywidualną sytuację i zróżnicowane potrzeby rozwojowe.

 

2. Szkoła stwarza warunki do podnoszenia poziomu nauczania i osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom na miarę ich indywidualnych możliwości, motywując ich tym samym do wysiłku, a nauczyciele uwzględniają w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej indywidualną sytuację ucznia.

 

3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz konsultacjach. W ich opinii ilość zajęć jest wystarczająca, a przeważająca część dostrzega pozytywny wpływ na wyniki w nauce i czują się odpowiednio motywowani do pracy.

 

4. Rodzice znają ofertę edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych odbywających się w szkole. Według nich zajęcia są w znacznym stopniu dostosowane do potrzeb dzieci. W ocenie większości respondentów szkoła wspiera uczniów w osiąganiu sukcesu szkolnego, uwzględnia indywidualna sytuację dziecka i motywuje do pracy. Jednak 31% rodziców nie ma zdania na ten temat. Jednocześnie rodzice wskazują na fakt, że wychowawcy prowadzą z nimi indywidualne rozmowy na temat potrzeb i możliwości uczniów. 

 

5. Szkoła podejmuje działania w zakresie wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dokonywane są bieżące diagnozy edukacyjne, a wymagania wobec poszczególnych uczniów uwzględniają zalecenia zawarte w opiniach PPP. Monitorowany jest udział uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjnych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia. Uczniowie i ich rodzice, zgodnie z potrzebami, objęci są indywidualnym wsparciem pedagoga, wychowawcy, a w razie konieczności psychologa i PPP.  Około 55 uczniów otrzymało w szeroko rozumianym zakresie tego słowa (trudności w nauce, choroby przewlekłe, sytuacja rodzinna, materialna, problemy emocjonalne).

 

6. Szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju uczniów i motywuje z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji poprzez odpowiedni dobór wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Realizowane są  programy  obejmujące uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami. Działania podejmowane przez nauczycieli odpowiednio motywują uczniów do pracy, co przekłada się na sukcesy osiągane w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

 

7. Uczniowie wymagający wsparcia uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, korekcyjnych, konsultacjach, dzięki czemu mogą osiągnąć sukces na miarę ich indywidualnych możliwości. Nauczyciele wychowania fizycznego indywidualizują proces dydaktyczny z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych i ograniczeń fizycznych uczniów.

 

8. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami na temat możliwości uczniów, ich bieżącej sytuacji szkolnej, a także, w zależności od rozpoznanych potrzeb, udzielają wsparcia.

 

VIII. REKOMENDACJE

 

1. Utrzymać różnorodne formy diagnozowania możliwości edukacyjnych uczniów, aby w sposób efektywny mogły być wykorzystywane w trakcie procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 

2. Utrzymać bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, gdyż udział w nich przekłada się na osiąganie sukcesu szkolnego i motywuje uczniów do działania.

 

3. Utrzymać działania wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, monitorować ich udział w zajęciach wyrównawczych.

 

4. Utrzymać indywidualizację procesu dydaktycznego na zajęciach wychowania fizycznego uwzględniającą ograniczenia fizyczne uczniów i przeciwwskazania zdrowotne.

 

5. Podjąć działania wskazujące rodzicom pozytywny wpływ zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych uczniów oraz przełożenie na osiągnięcie sukcesu szkolnego na miarę indywidualnych możliwości dziecka.