• Misja szkoły

    • KONCEPCJA PRACY

     I Liceum Ogólnokształcącego im.Króla Kazimierza IWelkiego 
     W BRZOZOWIE

     Misja szkoły

     I Liceum Ogólnokształcace w Brzozowie jest publiczną szkołą o wieloletniej tradycji, dla tych uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym, etycznym, estetycznym, kulturowym i duchowym.

     Zadaniem naszej szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również wspieranie Rodziców w wychowaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, umiejącą znaleźć swoje miejsce w „małe i wielkiej ojczyźnie”.

      

     Oferujemy naszym uczniom:

     • Bogatą bazę dydaktyczną, wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską,
     • Wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym uczniom uzyskanie świadectwa dojrzałości, a naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia,
     • Prawo współdecydować o życiu szkoły i czynne w nim uczestniczenie,
     • Pomoc  w rozwiązaniu problemów psychologicznych i pedagogicznych, pomoc w trudnych chwilach i kłopotach w nauce,
     • Pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej,
     • Dobre warunki do rozwoju fizycznej sprawności,
     • Życzliwą, przyjazną atmosferę, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji,
     • Sprawiedliwy system oceniania,
     • Zajęcia pozalekcyjne tworzące solidny fundament pod przyszłą edukację w szkole wyższej,
     • Dobrą atmosferę ucząc ich tolerancji oraz poszanowania innych religii i kultur.

      

     Model absolwenta

     Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane wyzwania współczesnego świata. Staramy się wykształcić
     i wychować ucznia:

     • znającego dzieje ojczyste i szanującego tradycję i kulturę własnego narodu a także innych nacji;
     • potrafiącego w sposób świadomy i odpowiedzialny dokonać wyboru kolejnych etapów edukacji;
     • wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów;
     • samodzielnego, potrafiącego korzystać z różnych źródeł informacji;
     • społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka;
     • znającego zasady, jakie obowiązują w społeczeństwach demokratycznych z poszanowaniem praw człowieka;
     • odpowiedzialnego za podejmowane decyzje; samodzielnego
      i kreatywnego
     • cechującego się wysoką kulturą osobistą;
     • świadomego konieczności uczenia się przez całe życie;
     • Odpowiedzialnego za podejmowane przez siebie działania;
     • Umiejącego korzystać z dóbr kultury;
     • Mającego poczucie własnej wartości;

      

      

     Cechy te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:

     • rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów;
     • komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych;
     • myślenia matematycznego i naukowego;
     • obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
     • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
     • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
     • planowania i organizowania własnej nauki;
     • pracy zespołowej.

      

      

     Zarządzanie i organizacja

      

     • Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym;
     • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności
      z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja;
     • Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego. Udostępnianie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły;
     • Tworzenie spójnego programu działalności szkoły;
     • Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia pracy szkoły;
     • Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli, a wnioski wykorzystane są do planowania rozwoju szkoły);
     • Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym  
      i wychowawczym;
     • Udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie
      z potrzebami nauczycieli i potrzebami szkoły;
     • Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego;
     • Systematyczna poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły
      w tym także wzbogacanie placówki w sprzęt sportowy;
     • Stałe dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia.

      

     Działalność wychowawcza szkoły

      

     • Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami;
     • dbałość o przestrzeganie statutu szkoły;
     • Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców.
     • Wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, ogniska, studniówka, apele;
     • Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział
      w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym);
     • Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum;
     • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną;
     • Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje
      w miarę potrzeb;
     • Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, monitoring szkolny, ochrona;
     • Utrzymanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia i pielęgniarka szkolną;
     • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów;
     • Organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców;
     • Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. Komendą Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
     •  Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja;
     •  Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie, propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.
     • Dążenie do współdziałania środowisk uczniowskich samorządów,  klubów dyskusyjnych
     • Utworzenie kół zainteresowań dla uczniów
     • Objęcie uczniów opieką psychologiczno – pedagogiczną, biorąc pod uwagę wrażliwość, sytuacje stresowe, relacje w grupie rówieśniczej.

      

     Działalność dydaktyczna szkoły

      

     • Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania;
     • Zapoznanie uczniów z zasadami i procedurami egzaminów;
     • Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych, opracowanie wniosków;
     • Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników;
     • Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów;
     • Indywidualizacja procesu uczenia;
     • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów;
     •  Realizacja projektów edukacyjnych;
     • Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.
     • Nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkołami UE w ramach projektu e- twenning

      

     Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

      

     • Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, ustalenie form i terminów spotkań;
     • Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy
      w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły;
     • Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja
      o prowadzonych działaniach, inicjatywach;
     • Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii
      w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań);
     • Współpraca z absolwentami, spotkania absolwentów z uczniami;
     • Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej;
     •  Współpraca z doradcą zawodowym, spotkania z przedstawicielami środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami;
     • Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawywych, policealnych, pomaturalnych i szkolnictwa wyższego.

      

     Promowanie wartości edukacji

      

     • Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej;
     • Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach uczniów;
     • Publikacje informacyjne (foldery, strona internetowa, tablice informacyjne);
     • Dni otwarte liceum;

     Stworzenie miejsca w szkole do eksponowania sukcesów uczniów;

     • Prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach;
     • Dokumentowanie pracy szkoły w kronice szkolnej i Internecie