Menu

Sobota 19.01.2019

Koncepcja pracy szkoły

Misja szkoły

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BRZOZOWIE

Misja szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie jest publiczną szkołą w skład której wchodzi I Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Dwujęzyczne,
o wieloletniej tradycji, dla tych uczniów, którzy drogą wytężonej pracy pragną w pełni wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, społecznym, etycznym, estetycznym, kulturowym i duchowym.

Zadaniem naszej szkoły jest nie tylko nauczanie, ale również wspieranie Rodziców w wychowaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, umiejącą znaleźć swoje miejsce w „małe i wielkiej ojczyźnie”.

 

Oferujemy naszym uczniom:

 • Bogatą bazę dydaktyczną, wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską,
 • Wysoki poziom nauczania gwarantujący naszym uczniom uzyskanie świadectwa dojrzałości, a naszym absolwentom sukces na dalszym etapie kształcenia,
 • Prawo współdecydować o życiu szkoły i czynne w nim uczestniczenie,
 • Pomoc  w rozwiązaniu problemów psychologicznych i pedagogicznych, pomoc w trudnych chwilach i kłopotach w nauce,
 • Pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej,
 • Dobre warunki do rozwoju fizycznej sprawności,
 • Życzliwą, przyjazną atmosferę, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji,
 • Sprawiedliwy system oceniania,
 • Zajęcia pozalekcyjne tworzące solidny fundament pod przyszłą edukację w szkole wyższej,
 • Dobrą atmosferę ucząc ich tolerancji oraz poszanowania innych religii i kultur.

 

Model absolwenta

Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na skomplikowane wyzwania współczesnego świata. Staramy się wykształcić
i wychować ucznia:

 • znającego dzieje ojczyste i szanującego tradycję i kulturę własnego narodu a także innych nacji;
 • potrafiącego w sposób świadomy i odpowiedzialny dokonać wyboru kolejnych etapów edukacji;
 • wyposażonego w rzetelną wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów;
 • samodzielnego, potrafiącego korzystać z różnych źródeł informacji;
 • społecznie aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka;
 • znającego zasady, jakie obowiązują w społeczeństwach demokratycznych z poszanowaniem praw człowieka;
 • odpowiedzialnego za podejmowane decyzje; samodzielnego
  i kreatywnego
 • cechującego się wysoką kulturą osobistą;
 • świadomego konieczności uczenia się przez całe życie;
 • Odpowiedzialnego za podejmowane przez siebie działania;
 • Umiejącego korzystać z dóbr kultury;
 • Mającego poczucie własnej wartości;

 

 

Cechy te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:

 • rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów;
 • komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych;
 • myślenia matematycznego i naukowego;
 • obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
 • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • planowania i organizowania własnej nauki;
 • pracy zespołowej.

 

 

Zarządzanie i organizacja

 

 • Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym;
 • Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności
  z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja;
 • Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego. Udostępnianie dokumentacji prawnej w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły;
 • Tworzenie spójnego programu działalności szkoły;
 • Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia pracy szkoły;
 • Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem nauczycieli, a wnioski wykorzystane są do planowania rozwoju szkoły);
 • Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym  
  i wychowawczym;
 • Udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie
  z potrzebami nauczycieli i potrzebami szkoły;
 • Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanie nauczycieli do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego;
 • Systematyczna poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły
  w tym także wzbogacanie placówki w sprzęt sportowy;
 • Stałe dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia.

 

Działalność wychowawcza szkoły

 

 • Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami;
 • dbałość o przestrzeganie statutu szkoły;
 • Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców.
 • Wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, ogniska, studniówka, apele;
 • Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział
  w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym);
 • Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum;
 • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną;
 • Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje
  w miarę potrzeb;
 • Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, monitoring szkolny, ochrona;
 • Utrzymanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia i pielęgniarka szkolną;
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów;
 • Organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. Komendą Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 •  Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja;
 •  Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie, propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.
 • Organizacja świetlicy dla gimnazjum
 • Dążenie do współdziałania środowisk uczniowskich samorządów uczniów liceum i gimnazjum, klubów dyskusyjnych
 • Utworzenie wspólnych kół zainteresowań dla uczniów gimnazjum i liceum
 • Objęcie uczniów (szczególnie gimnazjum) opieką psychologiczno – pedagogiczną, biorąc pod uwagę wrażliwość, sytuacje stresowe, relacje w grupie rówieśniczej.

 

Działalność dydaktyczna szkoły

 

 • Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego
  i gimnazjalnego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania;
 • Zapoznanie uczniów z zasadami i procedurami egzaminów;
 • Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych i gimnazjalnych, opracowanie wniosków;
 • Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników;
 • Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów;
 • Indywidualizacja procesu uczenia;
 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów;
 •  Realizacja projektów edukacyjnych;
 • Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.
 • Nawiązanie współpracy partnerskiej ze szkołami UE w ramach projektu e- twenning

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

 • Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, ustalenie form i terminów spotkań;
 • Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy
  w zespołach, zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły;
 • Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja
  o prowadzonych działaniach, inicjatywach;
 • Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii
  w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań);
 • Współpraca z absolwentami, spotkania absolwentów z uczniami;
 • Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej;
 •  Współpraca z doradcą zawodowym, spotkania z przedstawicielami środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami;
 • Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych i szkolnictwa wyższego.

 

Promowanie wartości edukacji

 

 • Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej;
 • Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach uczniów;
 • Publikacje informacyjne (foldery, strona internetowa, tablice informacyjne);
 • Dni otwarte gimnazjum i liceum;

Stworzenie miejsca w szkole do eksponowania sukcesów uczniów;

 • Prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach;
 • Dokumentowanie pracy szkoły w kronice szkolnej i Internecie