• Kółko matematyczne dla gimnazjalistów

    • PLAN PRACY

     KOŁA MATEMATYCZNEGO

     DLA KLAS I - III GIMNAZJUM

      

     Program pracy kółka matematycznego został opracowany w taki sposób, aby dawał możliwość pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i z uczniem zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy matematycznej. Tematyka, która obejmuje program, została podzielona na 15 działów, zawierających zarówno zagadnienia nieco poszerzające wiedzę zdobytą na zajęciach, jak i zagadnienia daleko wykraczające poza ramy tychże zajęć.

     Program jest przewidziany do realizacji w klasach I-III gimnazjum w wymiarze 1-2 godziny tygodniowo.

     CELE PROGRAMU

     - rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów

     - rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

     - rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących

     - wyrabianie systematyczności, wytrwałości i pracowitości,

     - kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,

     - kształtowanie twórczej postawy.

     - rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami,

     - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych,

     - rozwijanie umiejętności posługiwania się własnościami figur,

     - kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w praktyce,

     - przygotowywanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych.

      

     TREŚCI NAUCZANIA

     LP

     HASŁA PROGRAMOWE

     TREŚCI

     1

     Liczby

     • Działania na liczbach
     • Zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach
     • Zadania na dowodzenie z zastosowaniem własności liczb
     • -Działania na potęgach i pierwiastkach. Obliczanie wartości wyrażeń zawierających potęgi i pierwiastki.

     2

     Wyrażenia algebraiczne

     • Przekształcenia wyrażeń algebraicznych.
     • Wzory skróconego mnożenia.
     • Zastosowanie wyrażeń algebraicznych do rozwiązywania zadań tekstowych,.
     • Przekształcanie wzorów.

     3

     Podzielność liczb

     ·  Podzielność liczb. Zadania z zastosowaniem cech podzielności liczb.

     • System dziesiątkowy – własności. Zadania.

     4

     Równania w liczbach całkowitych

     • Rozwiązywanie równań w liczbach naturalnych i całkowitych

     5

     Równania i nierówności

     ·  Rozwiązywanie równań i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą.

     ·  Równania z wartością bezwzględną.

     ·  . Równania wykładnicze.

     ·  Rozwiązywanie równań z parametrem.

     ·  Równania kwadratowe.

     ·  Zadania tekstowe z zastosowaniem równań.

     6

     Układy równań

     ·  Układy równań liniowych pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

     ·  Układy równań z parametrem.

     ·  zadania tekstowe z zastosowaniem układów równań.

     7

     Procenty

     • Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem procentów.
     • Zadania na obliczanie stężenia procentowego roztworów.
     • Zadania na obliczanie próby stopu.
     • Zastosowanie procentów do obliczeń bankowych.

     8

     Wartość bezwzględna

     • wprowadzenie pojęcia wartości bezwzględnej,
     • rozwiązywanie różnych zadań z zastosowaniem wartości bezwzględnej ,
     • równania i nierówności z wartością bezwzględną.
     • ilustracja graficzna i jej podstawowe własności,
     • obliczanie wartości wyrażeń z wartością bezwzględną,
     • przedstawianie na osi liczbowej zbioru liczb ,które spełniają nierówność.

      

     9

     Kąty

     • Kąty w kole
     • Suma kątów w wielokącie

     10

     Trójkąty

     • Twierdzenie Pitagorasa
     • Przystawanie i podobieństwo trójkątów

     11

     Figury geometryczne

     ·  Pola i obwody figur. Zadania.

     ·  Własności miarowe figur. Zadania.

     ·  Podobieństwo figur. Zadania z zastosowaniem cech podobieństwa.

     ·  Twierdzenie Pitagorasa – zadania rachunkowe i konstrukcyjne.

     ·  Twierdzenie Talesa – zadania rachunkowe i konstrukcyjne.

     •  Zadania na dowodzenie z zastosowaniem własności figur.

     12

     Geometria przestrzenna

     ·  Figury przestrzenne i ich własności.

     •   Zadania na obliczanie pól powierzchni i objętości figur przestrzennych.

     13

     Funkcje

     • Funkcje – własności, sporządzanie wykresów.
     • Zadania zastosowaniem własności funkcji.
     • Wykresy funkcji w statystyce.

     14

     Zadania różne

     • Zadania z różnych konkursów matematycznych
     • Zadania nietypowe
     • Zadania logiczne

      

      

     Opracowała mgr Joanna Bieńkowska

      

     LITERATURA

     1. Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką „Liga zadaniowa” – pod redakcją Zbigniewa Bobińskiego i Piotra Nodzyńskiego.
     2. „Matematyka z wesołym kangurem” – Z.Bobiński, P.Jarek, P.Nodzyński, A.Świętek, M.Uscki.
     3. Zbiór zadań konkursowych ”Matematyka w gimnazjum”, Jerzy Janowicz.
     4.  „Trening przed zawodami matematycznymi” – M. Bury, A. Kałuża.
     5. Zestawy konkursowe z różnych konkursów matematycznych dla uczniów gimnazjum.
     6. „Koło matematyczne w gimnazjum” . Z. Bobiński, P. Nędzyński, Mirosław Ustki
     7. „ Bukiety matematyczne dla gimnazjum” P. Jędrzejewicz