• Rok Akademicki  2019/2020

    •  

     Brzozów, dnia  27.01.2020r.

      

     Z A P R O S Z E N I E

     na Walne Zebranie Członków

     Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie

      

                 Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie serdecznie zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu          12 lutego  2020 r    I  Liceum Ogólnokształcące  w Brzozowie w sali 112  .

     I termin zebrania : godz. 16.00

     II termin zebrania: godz. 16.30

                            

     Porządek obrad:

     1.      Otwarcie obrad

     2.      Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków

     3.      Wybór przewodniczącego, vice- przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania oraz komisji skrutacyjnej

     4.      Zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia po wprowadzonych zmianach

     a)      Dyskusja

     b)      Podjęcie uchwały

     5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019.

     a)       przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego   

      za rok 2019.

     b)       przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdawania finansowego 

     i wniosku  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań.

     c)        Dyskusja

     d)       Podjęcie uchwały

     6.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

     a)      przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

     b)      dyskusja

     c)      podjęcie uchwały

     7.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

     8.      Dyskusja.

     9.      Zakończenie obrad.    

                                                                                             Za Zarząd     

      Prezes Ewa Toczek

      

      

      


     Biuro  UTW w Brzozowie

      

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje , że od dnia 04 wrzesień 2019  w każdą środę

     czynne jest biuro  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku w Brzozowie

     w godz. od 14.00 do 16.00.

     Jednocześnie informujemy , że wpłata składki członkowskiej na rok akademicki 2019/2020

     wynosi 48.00  i można ją wpłacać w biurze UTW w godz. otwarcia lub na podany nr konta :

     68 8642 1113 2011 9332 4997 0001


      

      


     Teatrzyk  "  Zdrowy  Czerwony  Kapturek  "

      

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje , ze w ramach realizacji

     zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom

     społecznym w 2019 roku w dniu 31 maj 2019 o godz. 10,00

     odbędzie się prezentacja teatru profilaktycznego pt

      " Zdrowy  Czerwony  Kapturek  "

      Przedstawienie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej

     ul. Tysiąclecia 29  / dawne Gimnazjum /

     Obecność obowiązkowa ,

      


      

      

     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

     “STOP UZALEŻNIENIOM”

     § 1

     Organizatorzy:

        Organizatorem konkursu plastycznego "STOP UZALEŻNIENIOM", zwanego dalej konkursem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie.

     § 2

     Cele:

        Celem konkursu jest:

     - uznanie uzależnień za naruszenie praw człowieka (naruszenie prawa do życia,  wolności, nietykalności fizycznej oraz godności i bezpieczeństwa);

      - przyjęcie strategii "zero tolerancji" względem wszystkich form przemocy;

      - pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska uzależnień

      - ograniczenie występowania uzależnień wśród młodzieży;

      - zmiana postaw społecznych wobec zjawiska uzależnień;

      - pobudzenie wyobraźni uczniów: jak  mogą przeciwdziałać zjawisku uzależnień oraz jak mogą pomóc innym osobom zagrożonym ;

     -poznawanie technik plastycznego wyrazu i zaprezentowanie talentu plastycznego.

     § 3

     Tematyka:

     1. Temat konkursu: "STOP UZALEZNIENIOM".

     2.Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

                                                             

     § 4

     Uczestnicy:

          W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III –VIII  szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum z terenu Gminy Brzozów.

     § 5

     Czas trwania konkursu:

     1.   Konkurs zostanie ogłoszony 7 .05.2019 r. poprzez:

     - dostarczenie regulaminów do  szkół na terenie Gminy Brzozów;

     -zamieszczenie informacji na stronie internetowej UTW w Brzozowie.

     § 6

     Warunki uczestnictwa:

     1. Uczestnicy konkursu wykonują prace  w formacie nie większym niż A4 prezentujące w/w temat w formie widokówki wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, collage, komiks); dopuszczalna  jest technika mieszana.

     2. Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

      - imię i nazwisko oraz wiek autora;

       - adres zamieszkania, telefon kontaktowy;

       - nazwę i adres szkoły oraz klasę;

     3.Prace należy dostarczyć do siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku ( siedziba w LO Brzozów ) w dniu  31 05.2019 w godzinach 10.00- 12.00

     4. Prace nie spełniające w/w wymogów oraz przesłane po terminie nie będą oceniane.

                                                                  

     § 7

     Nagrody i zasady ich przyznawania:

     1.Zwycięzca konkursu oraz 2 laureatów konkursu,  otrzymają nagrody  oraz dyplomy.

     2. Najlepsze prace plastyczne zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie gminy Brzozów .

     3. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja  Konkursowa, zwana dalej Komisją.

     4. Komisję powołuje Organizator

     5.Ocenie prac poddana będzie:

     - zgodność tematu z tematyką konkursową;

      - wartość artystyczna i techniczna wykonania;

      - oryginalność podejścia do tematu;

      - wartość merytoryczna i walory edukacyjne.  

     6.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

     7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.        

     §8

     Postanowienia końcowe:

            Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na publikację prac oraz zdjęć i informacji o autorach.

      

      

      


      

      

     1 dniowa wycieczka na Węgry

     MEZOKOVESCV-EGER

     27.04.2019 r.

      

     Wyjazd z Brzozowa o godzinie 4.30 . Przejazd trasą Brzozów-Koszyce-Miszkolc-Mezokovecs. Pobyt na basenach termalnych - siarkowych ZSORY FURDO w godzinach 9.30-12.30. Około godziny 13.15 Przejazd do Egeru – Obiad w restauracji: 3 dania z lampką wina.

     KURACJĘ Z  POWODZENIEM MOŻNA STOSOWAĆ W LECZENIU PONIŻSZYCH SCHORZEŃ:

     • degeneratywne choroby reumatyczne
     • zapalenie stawów, zwyrodnienia, dna, gościec, newralgia
     • stany pourazowe, złamania
     • paraliż po wylewie
     • zapalenie opłucnej
     • zapalenie narządów płciowych
     • choroby skóry (łuszczyca)
     • zmęczenie psychiczne i fizyczne

     Przeciwskazania:

     • ostry stan zapalny
     • nowotwory złośliwe (w tym białaczka)
     • stany gorączkowe
     • zapalenie żył nośnych i głębokich
     • niewydolność serca i naczyń krwionośnych
     • stan pozawałowy (przez 6 miesięcy)
     • gruźlica
     • inkontynencja moczu i kału

     zwiedzanie - EGER (zabytkowe miasteczko słynące z wyrobu b. dobrych win). m. in.: Bazylika, Kościół Minorytów, Rynek, Turecki Minaret (jedyny w tej części Europy), zamek z zewnątrz, degustacja win w Dolinie Pięknej Pani, możliwość zwiedzania Muzeum Marcepanu.

      

     Koszt  190 zł – cena zwiera transport, ubezpieczenie, usługę pilota i przewodnika w Egerze, bilet wstępu na basen, obiad i degustację win.

     z poważaniem  E. Toczek


     Brzozów, dnia  27.02.2019r.

     Z A P R O S Z E N I E

     na Walne Zebranie Członków

     Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie

      

              Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie serdecznie zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019r    w sali 112 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie.

     I termin zebrania : godz. 16.00

     II termin zebrania: godz. 16.30

                        Porządek obrad:

     1. Otwarcie obrad

     2. Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Walnego zebrania.

     3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

     4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018.

          a)   przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego  za rok 2018.

          b)   przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań.

     5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

           a)  przedstawienie sprawozdania przez  Komisję  Rewizyjną .

     6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

     7.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

     8.  Dyskusja i wolne wnioski

     9.  Zakończenie obrad.

                                                                                          Za Zarząd

                                                                                    Prezes Ewa Toczek

      


     ZAPROSZENIE DLA SŁUCHACZY UTW

      


      

     Filharmonia Podkarpacka zaprasza na wspaniały koncert:

      
     Don Wasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
     pt.: "Jedno jest niebo dla wszystkich"
     02.02.2019 r
     godz.: 18:00
     bilety: 80 zł
      
     don vasyl.jpg

     Zapraszamy na koncert „Jedno jest niebo dla Wszystkich" w wykonaniu Don Vasyla i Gwiazd Cygańskiej Pieśni!

      


      

     Komunikat

     zaproszenie dla słuchaczy UTW w BRZOZOWIE

                        Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

     organizuje w dniu

     6 stycznia 2019 r.niedziela o godz. 16:00

     w Klubie Górnika Dancing dla Seniorów

     zapisy prowadzi Sekretariat SUTW

     od poniedziałku do piątku    (tel. 669 600 643)

                                        Bilet wstępu ; 50 zł/osoba

     MENU – DANCING
     1. Drugie danie – pieczeń, ziemniaki, surówki
     2. Sernik + kawa, herbata
     3. Kompot , woda z cytryną
     4. Sałatka jarzynowa + wędlina, ser oddzielnie dla każdego
     5. Mandarynki
     6. Barszcz czerwony z pasztecikiem
     7. Galaretka z drobiu

      


     Jest taki dzień 
     bardzo ciepły, choć grudniowy.
     Dzień, zwykły dzień,
     w którym gasną wszelkie spory.


     Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

      


     Życzy Zarząd UTW

      

      

      

      


     Andrzejki   2018

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, ze  w dn. 28 listopad 2018

     o godz. 16 organizowana jest zabawa andrzejkowa .

     Zainteresowanych słuchaczy prosimy o zgłaszanie telefoniczne do

     dn. 26 listopad 2018 do godz 12,00 tel. 669600643

     W związku z zabawą andrzejkową w dn. 28.11. 2018 nie ma wykładu

     otwartego w tym dniu.

      

      


      

     UWAGA !!

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że w dniu 31 października 2018 r nie będzie wykładu ogólnego.


      

     Wycieczka !!!

     Wyjazd na wycieczkę do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego w dniu 16.10.2018r  o godz. 6.00        z dworca PKS w Brzozowie.

      


      

     Termy !!!

     Wyjazd na termy do Bukowiny Tatrzańskiej w dniu 13.10.2018r o godz. 5.00 z dworca PKS w Brzozowie

      


     Inauguracja  Roku  Akademickiego  !!!

            Zarząd UTW w Brzozowie zaprasza słuchaczy

     na spotkanie inauguracyjne w dniu 10.10.2018

     o godz. 16.00  w sali 112 ZSO w Brzozowie.

            

      

      


     Komunikat !!!

        Zarząd UTW w Brzozowie informuje ,                              że w dniu 19 września 2018r o godz. 16.00                     w sali 23 Zespołu Szkół  Ogólnokształcących    odbędzie się spotkanie organizacyjno- informacyjne.

     Zapraszamy słuchaczy.


      

                                                                  OPERETKA !!!!

               Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że w dniu 22 września 2018r  o godz. 14.30 będzie wyjazd  do teatru w Przemyślu na operetkę  " Panna Wodna".                                 Koszt transportu  przy 50 uczestnikach wyniesie 20 zł.         W wyjeździe mogą uczestniczyć  słuchacze nie biorący udziału w projekcie.                                                                   Zgłoszenia do 15 września 2018 r. 

      


     Komunikat!!!

     Zarząd UTW  informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018r          o godz. 10.00 w sali nr 23                                               Zespołu Szkół Ogólnokształcących                              odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne . Zapraszamy słuchaczy.

      


     Wycieczka!!!!!

     Zarząd UTW informuje, że  wyjazd na wycieczkę jednodniową ( Lubaczów, Horyniec Zdrój, Basznia Dolna)  w ramach projektu z PWSW w Przemyślu  w dniu 28 lipca 2018r (sobota)  o godz. 6.30 z dworca PKS w Brzozowie. Uczestnictwo obowiązkowe.

      


              ROK AKADEMICKI  UTW  BRZOZÓW  2018/2019


     ZAKOŃCZONO ROK AKADEMICKI 2017/2018


      Wakacje  !!!!!

     W okresie wakacji biuro UTW w Brzozowie będzie nieczynne.


      

      


     Rajd Magurski

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że wyjazd na rajd po Magurskim Parku Narodowym  odbędzie się w dniu 21 czerwiec 2018r z dworca PKS o godz. 8.00

                                         

     Proszę zabrać kijki do Nordic Walking.  


     Wyjazd do Przemyśla

                Zarząd UTW w Brzozowie informuje , że wyjazd do Przemyśla na Piknik Naukowy w ramach  Projektu  PWSW w Przemyślu  w dn. 24 maja 2018 o  godz.  08.00  z dworca  PKS w Brzozowie.


      

     PILNE !!!!!

     W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi odwołuje sie RAJD Magurski       w dniu 19 maja 2018 r.                               Nowy termin zostanie ustalony i uczestnicy zostaną powiadomieni.

      


     Język niemiecki

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu PWSW w Przemyślu odbędą się 10 maja 2018r o godz. 10.30


     Język angielski

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu PWSW w Przemyślu odbędą się 11 maja 2018 r o godz.10.40 .


     Rajd Magurski

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że wyjazd na rajd po Magurskim Parku Narodowym  odbędzie się w dniu 19 maja 2018r z dworca PKS o godz. 8.00

     W związku ze zmianami organizacyjnymi prosi sie o wpłaty w dniu   15 maja w godz. 9.00 do 11.00 w biurze UTW.                                                 Jest to ostateczny termin wpłat.

                                       Odpłatność 15 zł od osoby.                                       

     Proszę zabrać kijki do Nordic Walking. 

      


      

     Zarząd  U T W w Brzozowie

      

     informuje, że w dniach od 30.04.2018 do11.05.2018  biuro UTW w Brzozowie będzie nieczynne.  Informujemy również, że w w/w dniach nie będą odbywać się żadne zajęcia przedmiotowe i wykłady ogólne.


      

     Rajd Magurski

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje, że wyjazd na rajd po Magurskim Parku Narodowym  odbędzie się w dniu 19 maja 2018r z dworca PKS o godz. 8.00

     Odpłatność 15 zł od osoby w terminie do 16 maja 2018r w biurze UTW.       Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność wpłat.                                  

     Proszę zabrać kijki do Nordic Walking. 


      

     Wyjazd do Przemyśla na Inaugurację.

                Zarząd UTW w Brzozowie informuje , że wyjazd do Przemyśla na Uroczystą Inaugurację Projektu  PWSW w Przemyślu  w dn. 13 kwietnia 2018 o  godz.  08.30  z dworca  PKS w Brzozowie.

             Cena  wyjazdu  20.00 zł od osoby / cena może ulec  zmianie w zależności od ilości uczestników /.

      


      

     Uroczysta Inauguracja Projektu PWSW w Przemyślu

      

     KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY.

     Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym.

      

     Realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

     WSPARCIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

      

     Celem głównym projektu jest zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. W szczególności projekt ma na celu popularyzację edukacji z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym – tj. technologie informacyjne, kompetencje językowe, a także osiągnięcia nauki  i badań naukowych.

      

      

     Data: 13. kwietnia 2018 r.

     Godz.: 11.00 – 13.00

     Miejsce: Aula PWSW w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 4

      

     10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

     11.00 – 11.15 Powitanie Gości i wprowadzenie -  Prorektor PWSW  Dr Sławomir Solecki

     11.15 – 11.30  Wystąpienie Rektora PWSW  w Przemyślu Dr Pawła Treflera

     11.30 – 12.00 Fenomen ruchu UTW w Polsce i na Podkarpaciu – Prof. UR dr hab. Krystyna Moczuk

     12.00 – 12.50  Wykład inauguracyjny Fizjologiczne i genetyczne uwarunkowania starzenia się ludzi
                              Prof. dr hab.  Wiesław Barabasz

     12.50 – 13.20 Przerwa kawowa

      

     Po zakończeniu uroczystości

     13.45 – 14.30 Zebranie koordynatorów Projektu (Kolegium Techniczne)

      


     Na te Święta Wielkanocne życzymy dużo zdrówka, radości, miłości w gronie z rodziną oraz smacznej święconki, niech Pan Jezus Zmartwychwstały obdarzy was swoimi łaskami 

     Życzy Zarząd UTW Brzozów

      

      

      


     Zaproszenie na spotkanie w Muzeum w Brzozowie

      


      

     Zarząd  U T W w Brzozowie

      

     informuje, że w dniach od 28.03.2018 do 03.04.2018 biuro UTW w Brzozowie będzie nieczynne.


      

     TEATR !!!

     Wyjazd do teatru w dniu 8 marca 2018 roku o godz. 16.30                        z terenu dworca PKS w Brzozowie.

      


     Brzozów, dnia  27.02.2018r.

     Z A P R O S Z E N I E

     na Walne Zebranie Członków

     Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku                     w Brzozowie

      

                   Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie serdecznie zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu                14 marca 2018 r           w sali 23 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie.

     I termin zebrania : godz. 16.00

     II termin zebrania: godz. 16.30

                             Porządek obrad:

     1. Otwarcie obrad

     2. Wybór przewodniczącego,wiceprzewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.

     3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

     4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego             i finansowego za rok 2017.

          a)   przedstawienie sprawozdania merytorycznego                              i finansowego   za rok 2017.

          b)   przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku  w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań.

     5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

           a)  przedstawienie sprawozdania przez  Komisję  Rewizyjną .

     6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

     7.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

     8.  Dyskusja i wolne wnioski

     9.  Zakończenie obrad.

                                                                                                                                     Za Zarząd

                                                                                                                              Prezes Ewa Toczek


      

     Zarząd UTW organizuje

     wyjazd do teatru w dniu 8 marca 2018 roku na godz. 19.00

     TEATR  Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie -   "PIAF"

     Spektakl o niezwykłym życiu i działalności artystycznej Edith Piaf – legendzie francuskiej piosenki, której biografia i twórczość fascynują do dziś nie tylko Francuzów. Jej życie pełne było porażek i sukcesów, awantur, nieszczęśliwej miłości i rozczarowań. Spektakl w reżyserii Jana Szurmieja – znanego rzeszowskiej publiczności z realizacji takich hitów repertuarowych jak: „Sztukmistrz z Lublina”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Siostrunie”, „Wielka woda”.

     Cena biletu 35 zł + transport  15 zł

     Termin zgłoszeń do 20 luty 2018r wraz z wpłatą.      

      


     Wczasy na morzem

                 Informacja dla osób zgłoszonych na wyjazd nad morze bałtyckie w m-cu maju 2018 roku. Do  01.02.02018 /czwartek / należy podjąc decyzję odnośnie wyjazdu i uiścić zaliczkową wpłatę. Dokładną informację można uzyskać od Pana Zdzisława Szuby.

      


     Zabawa  Karnawałowa 

      

                 Zarząd UTW w Brzozowie  zaprasza  słuchaczy  do wzięcia udziału w organizowanej  w dniu 3 lutego 2018 roku zabawie karnawałowej.     Koszt zabawy -  40.00 zł od osoby.                                                             Więcej informacji  w biurze UTW lub telefonicznie - 669600643.                     Zapisy trwają do 26.01.2018.

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej pierwszej zabawie karnawałowej.

      


     Zajęcia z  informatyki

     Zarzad  UTW informuje , że zajęcia z informatyki rozpoczną się w dniu 12.01.2018/piątek/ o godz. 15.00 w sali nr 23  ZSO w Brzozowie.Prowadzenie zajęć z  zakresu informatyki odbywać się będzie na własnym sprzęcie komputerowym.Pozostałe zagadnienia dotyczące przebiegu  zajęć zostaną omówione na spotkaniu. 

       Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

      


      

     Gimnastyka na sali gimnastycznej

                 Zarzad UTW informuje, że zajęcia z gimnastyki na sali gimnastycznej              rozpoczną sią ponownie od dnia 08.01.2018 o godz. 15.00 na małej sali gimnastycznej.

          Uczestników ponownie serdecznie zapraszamy.

      


     Gimnastyka na sali gimnastycznej

     Zarząd UTW w Brzozowie informuje,że zajęcia z gimnastyki na sali gimnastycznej w m-cu grudniu 2017 nie będą się odbywać z powodu nieobecności prowadzącego. O terminie rozpoczęcia zajęć  słuchacze będą powiadomieni .


     Kółko artystyczne!!!!!!!!!!!

     Informujemy, że spotkanie kółka artystycznego (rękodzieło)            odbędzie się 20 listopada 2017r o godz. 9.00 w biurze UTW.                               Zainteresowych serdecznie zapraszamy.!!!!!!!!!

      


     Zarząd UTW

     informuje ze w dn.07.11.2017 o godz. 16.15

     odbędą się zajęcia z historii sztuki.


      

      Język  Angielski

          Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w  czwartek                                 

                      I grupa -  godz. 16,00

                     II grupa - godz. 17.30


      

      Gimnastyka

           Gimnastyka na sali gimnastycznej odbywa się w poniedziałek

             o godz. 15.00

             Obowiązuje strój i obuwie sportowe.

      


        

     Historia Sztuki

             Zajęcia z historii sztuki odbywają się  co drugi wtorek o godz. 16.15


     Gimnastyka na basenie

             Gimnastyka na basenie odbywa się  w  czwartek

                                                            o godz 09.00


      

     Wykład otwarty

             Wykłady otwarte dla  wszystkich słuchaczy  UTW Brzozów odbywać się

              będą w każdą  środę o godz. 16,00

      


     Inauguracja roku akademickiego UTW Brzozów

               Uroczystość rozpocznie się w dniu 5 października 2017 o godz. 13.00 - Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Brzozowie.

     Uroczysta akademia o godz.14.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących                     w Brzozowie.

                 Serdecznie zapraszamy

      


     Zaproszenie na wernisarz! 

     szczegóły na plakacie