• Statut UTW w Brzozowie

    • Statut

     Stowarzyszenia

     Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie

      

      

     DZIAŁ I

     Postanowienia ogólne

      

     § 1

     Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie”, w dalszej treści Statutu zwane Stowarzyszeniem.

      

     § 2

     1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych
      i prawnych, zawiązanym na czas nieoznaczony dla propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju człowieka.

      

     § 3

     1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzozów.
     2. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać także poza granicami kraju.
     3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
     4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
     5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

      

     § 4

     1. Stowarzyszenie ma własne środki materialne, prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
     2. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.
     3. Stowarzyszenie może być członkiem, na zasadach pełnej autonomii, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań       i celów.

      

     DZIAŁ II

     Cele i działalność

     § 5

     Celem Stowarzyszenia jest:

     1. Działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, nauk ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, problematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa seniorów a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych.
     2. Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
     3. Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.
     4. Propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych.
     5. Wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji.
     6. Aktywizacja społeczna osób starszych.
     7. Upowszechnianie praw seniorów oraz uwrażliwianie ich na różnego rodzaju zagrożenia w szczególności ekonomiczne i informatyczne. 
     8. Organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych.
     9. Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.
     10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
     11. Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.
     12. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
     13. Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.
     14. Propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
      i krajoznawstwa,
     15. Organizowanie wypoczynku osób starszych.
     16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
     17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
     18. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
     19. Działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.
     20. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
     21. Działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
      i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej.
     22. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
      i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu - szerzenie przyjaźni
      i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.
     23. Promocja i organizacja wolontariatu.
     24. Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
     25. Działalność charytatywna
     26. Upowszechnianie ekonomii społecznej.
     27. Upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.
     28. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego i gospodarczego obszarów wiejskich i miejsko - wiejskich
      a w szczególności powiatu brzozowskiego.

      

     § 6

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

     1. Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.
     2. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
     3. Organizację seminariów, szkoleń, warsztatów i kursów.
     4. Organizację wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji.
     5. Organizację wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów.
     6. Organizację imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych.
     7. Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych
      i krajoznawczych.
     8. Organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych
      i rehabilitacyjnych.
     9. Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.).
     10. Prowadzenie działalności doradczej.
     11. Prowadzenie działalności stypendialnej.
     12. Wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie.
     13. Organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł.
     14. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi.
     15. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
      i organizacjami pozarządowymi.

      

     § 7

     1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
     2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

     § 8

     1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w tym po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
     2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
     3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego                   i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
     4. Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
     5. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
     6. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

      

     § 9

     1. Określone w § 6 rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie
      w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
     2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
     3. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w § 6 pkt 1-10
     4. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.
     5. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
     6. Dochód stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości przeznaczany na działalność statutową.

      

      DZIAŁ III

     Prawa i obowiązki członków

      

     § 10

     1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
      i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
     2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

      

     § 11

     Stowarzyszenie posiada członków:

     1)  zwyczajnych
     2)  wspierających
     3)  honorowych

      

     § 12

     1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
     2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

      

     § 13

     1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w formie uchwały.
     2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zostać podjęta w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej i dokonania wpłaty składki członkowskiej.
     3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

      

     § 14

     Członkowie zwyczajni mają prawo:

     1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,
     2. zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
     3. zgłaszać projekty uchwał,
     4. uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
     5. odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
     6. brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
     7. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

      

     § 15

     Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

     1. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,
     2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
     3. troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
     4. uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dany osoba jest jego członkiem,
     5. regularne opłacanie składek członkowskich,
     6. dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
     7. przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

      

     § 16

     1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
     2. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków        z głosem doradczym.
     3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
      z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

      

     § 17

     Członków wspierających przyjmuje zarząd w formie uchwały - przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

      

     § 18

     1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
     2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego    i biernego prawa wyborczego.
     3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków              z głosem doradczym.
     4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

      

     § 19

     Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu

      

     § 20

     1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
     1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
     2. śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),
     3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
     1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
     2. rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
     3. nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
      w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
     4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się
      z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
     1. Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.
     2. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

      

     DZIAŁ IV

     Władze Stowarzyszenia

      

     § 21

      

     Władzami Stowarzyszenia są:

     1) Walne Zebranie Członków,

     2) Zarząd,

     3) Komisja Rewizyjna.

      

     § 22

     1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata [4], a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować
      o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
      Kadencja zarówno Zarządu, jak           i Komisji Rewizyjnej, rozpoczyna się z dniem zebrania się Zarządu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Zarządu następnej kadencji.
     2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie kadencji.
      W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
     3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
     4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
     5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

      

     WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

      

     § 23

     1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
     2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest zgodnie z § 24.
     3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków za pomocą pisemnego ogłoszenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia na 14 dni przed planowanym terminem obrad.
     4. Uchwały Walnego Zebrania Członków – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

      

     § 24

     1. Nadzwyczajne Walne Zebranie z Członków zwoływane jest:
     1. z inicjatywy własnej Zarządu,
     2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     3. na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
     4. na wniosek członka wspierającego,
     5. na wniosek członka honorowego.
     1. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

      

     § 25

     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

     1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
     2. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

      

     § 26

     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

     1. określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
     2. uchwalanie statutu i jego zmian,
     3. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
     4. wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,
     5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
     6. podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
     7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,
     8. uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania Członków,
     9. podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej,
     10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

      

     § 27

     1. Prezydium Walnego Zebrania Członków składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W skład prezydium mogą być wybrani członkowie władz Stowarzyszenia.
     2. Przebiegiem posiedzeń Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Sekretarz sporządza protokół i inną dokumentację       z posiedzenia Walnego Zebrania Członków.  

      

     ZARZĄD

      

     § 28

     Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje i prowadzi całokształt działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za swoje działania.

      

     § 29

     1. Zarząd składa się z 5-9 członków.
     2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
     3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
     4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
     5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone
      w § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
     6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek Zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
     7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
     8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
     9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

      

     § 30

     1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
     2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
     3. Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem
      a członkiem zarządu.
     4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
     5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

       

     § 31

     Do kompetencji Zarządu należy:

     1. realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
     2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
     3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
     4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
     5. ustalanie wysokości wpisowego, wysokości składek członkowskich, wysokości  czesnego, a także ulg oraz zwolnień od tych należności,
     6. uchwalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,
     7. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
     8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
     9. przyjmowanie członków,
     10. pozbawianie członkostwa w przypadkach określonych w statucie,
     11. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,
     12. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
     13. powoływanie rady programowo-naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,
     14. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
     15. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
     16. tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,
     17. udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
     18. utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,
     19. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

      

     KOMISJA REWIZYJNA

     § 32

     1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
     2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
     3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
     1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
     2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
      z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
     1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
     2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek Komisji.
     3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
     4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji rewizyjnej w terminie          do 30 dni.
     5. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji (quorum).
     6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną,
      w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

      

     § 33

     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
     2. wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
      w trakcie kontroli,
     3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
     4. opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,
     5. kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
     6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
     7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 23 ust. 2 lub 24 ust. 2,
     8. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
     9. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
     10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

      

     DZIAŁ V

     Majątek i fundusze

      

     § 34

     1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
     2. Źródłami powstania majątku są:
     1. składki członkowskie, opłaty, wpisowe,
     2. dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych i europejskich, granty,
     3. darowizny, spadki, zapisy,
     4. dochody z własnej działalności statutowej,
     5. dochody z majątku Stowarzyszenia,
     6. dochodów z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
     7. wpływy z 1%, przychody z prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
     1. Stowarzyszenie może, z zachowaniem obowiązujących przepisów, przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

      

     § 35

     1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     2. Zabrania się:
     1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
     2.  przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
     3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
     4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
     1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
     2. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
     3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - również w drodze więcej niż jednej operacji.

      

     DZIAŁ VI

     Postanowienia końcowe

      

     § 36

     Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków                        w głosowaniu jawnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

       

     § 37

     1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
     2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia postanawia o wyznaczeniu likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.