• Statut UTW w Brzozowie

    • Statut

     Stowarzyszenia

     Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie

      

      

      

      

     DZIAŁ I

     Postanowienia ogólne

      

     § 1

      

     Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzozowie,

     w dalszej treści Statutu zwane Stowarzyszeniem.

      

     § 2

      

     1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób

     fizycznychi prawnych, zawiązanym na czas nieoznaczony dla propagowania i realizacji aktywności życia osóbstarszych i przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju człowieka.

     1. Stowarzyszenie działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie przy ul Pańki 2, promuje ZSO w Brzozowie, dba o Jego dobre imię oraz korzystaz jego patronatu, w szczególności w zakresie dydaktyki.

      

     § 3

      

     1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzozów.
     2. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać takżepoza granicami kraju.
     3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
     4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
     5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniachDz.U z 2001 r. nr 79 poźn. zm.; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (tekst jeden. Dz.U. z 2000 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz napodstawie tego Statutu.

      

      

     § 4

      

     1. Stowarzyszenie ma własne środki materialne, prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z przepisamiobowiązującymi w tym zakresie.
     2. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymiw kraju i za granicą.
     3. Stowarzyszenie może być członkiem, na zasadach pełnej autonomii, krajowych, zagranicznychi międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań i celów.

      

      

      

      

      

     DZIAŁ II

     Cele i działalność

      

     § 5

      

     Celami Stowarzyszenia są:

     1) upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych,

     2) aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,

     3) poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,

     4) ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury,

                ośrodkirehabilitacyjne, organy administracji państwowej i samorządowej, itp.

     5) angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,

     6) podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

     7) dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku

     starszym,

     8) dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,

     9) propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się

        przezcałe życie,

     10) umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki

     i techniki,

     11) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,

     12)przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym

      i politycznymregionu i kraju,

     13) angażowanie osób starszych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej,

     odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

      

     § 6

      

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

      

     1) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,

     2) organizowanie wykładów otwartych dla jego członków i osób zainteresowanych,

     seminariów, lektoratów, dyskusji, warsztatów, itp.,

     3) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,

     4) prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,

     5) organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,

     6) działalność klubu seniora,

     7) działalność wydawniczą,

     8) pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków,

     9) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu

     oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,

     10) inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.

      

     § 7

      

     1. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jego członków. Możerównież zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Zatrudniony pracownik może byćczłonkiem Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych jestnieodpłatna.
     2. Stowarzyszenie korzysta z udostępnionych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących

     w Brzozowie z sal wykładowych, pracowni,lokalu biurowego na podstawie i na zasadach określonych w odrębnej umowie.

     1. Zajęcia o charakterze dydaktycznym dla członków Stowarzyszenia prowadzą

     nauczycieleszkoły oraz inni specjaliści.

      

     § 8

      

     1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,

     określonych w odrębnych przepisach, w tym po uzyskaniu stosownego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

     1. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być

     przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

     1. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

     i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

     1. Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie może mieć wyłącznie

     charakterdodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

      

      

     § 9

      

     1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
     2.  
     3. Statutowa działalność, o której mowa w § 7 statutu jest działalnością pożytku

     publicznegoprowadzoną przez stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.

     1. Działalność określona w § 7 statutu może mieć także charakter odpłatny. Decyzję

     w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek

     z wyodrębnionych w § 7 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

     1. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu

     w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodniez właściwymi przepisami o rachunkowości.

     1. Dochód stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości

     przeznaczany na działalność pożytku publicznego.

      

      

      

      

     DZIAŁ III

     Prawa i obowiązki członków

      

      

     § 10

      

     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym; działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

      

     § 11

      

     Stowarzyszenie posiada członków:

     1) zwyczajnych,

     2) wspierających,

     3) honorowych

      

      

      

     § 12

      

     Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby starsze, które osiągnęły wiek emerytalny albo uzyskały status rencisty i przekroczyły pięćdziesiąty rok życia lub też osoby w wieku powyżej pięćdziesięciu lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych.

      

     § 13

      

     1. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji pisemnej i wpłacenie

     opłatywpisowej i członkowskiej.

     1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd UTW w Brzozowie.
     2. Utrata członkostwa następuje na skutek:
     1. pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu

     zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

     2) pozbawienia członkostwa przez Zarząd z powodu:

     a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

     b) zalegania z opłacaniem składek po ustalonym przez Zarząd terminie,

     c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

           3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

     § 14

      

     1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
     2. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu

     akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.

     1. Statutowym członkiem wspierającym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących

     w Brzozowie.

      

     § 15

      

     1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła

     wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia lub w inny sposób realizująca idee

     Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

     1. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wiosek Zarządu.

      

      

     § 16

      

     Członkowie zwyczajni mają prawo:

     1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

     2) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego dorobku,

     3) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia, w tym pod adresem

              Władz Stowarzyszenia,

           4)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy

     członków.

      

      

      

     § 17

      

     Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

     1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

     2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

     3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

     4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

     5) szerzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

     Utrata członkostwa następuje na skutek:

     1) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

     2) pozbawienia członkostwa przez Zarząd z powodu:

     a) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

     b) zalegania z opłacaniem składek po ustalonym przez Zarząd terminie,

     c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

     3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

     § 18

      

     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

      

     § 19

      

     Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

     przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz szerzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

      

     § 20

      

     Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Są obowiązani dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz szerzenia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

      

     § 21

      

     1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia – w pierwszym terminie podejmowane są

     w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

     członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę

     obecnych członków,chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi

      termin posiedzenia władz jest dopuszczalny, jeżeli został zaplanowany w zawiadomieniu

      o posiedzeniu odpowiedniego organu.

      

      2.   Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych, oraz gdy Statut tak stanowi lub też

     nażądanie co najmniej 1/4 liczby członków danego organu obecnych na jej posiedzeniu.

      

     § 22

      

     Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia na członka lub pozbawienia członkostwa

     przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

      

      

     DZIAŁ IV

     Struktura organizacyjna

     Rozdział I

     Władze

      

     § 23

      

     Władzami Stowarzyszenia są:

     1) Walne Zebranie Członków,

     2) Zarząd,

     3) Komisja Rewizyjna.

      

      

     § 24

      

     1.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, tj. wybieralnych władz Stowarzyszenia, trwa 4 (cztery) lata.

     Kadencja zarówno Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej, rozpoczyna się z dniem                                                                                             zebrania się Zarządu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Zarządu następnej kadencji.

     1. Wyboru Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjneji jej członków dokonuje Walne Zebranie Członków wgłosowaniuniejawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych naposiedzeniu WalnegoZebrania Członków.
     2. Uzupełnienie składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie ich kadencji może

     nastąpić poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

     1. Członkowie wybierani do wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą

     funkcję przez dowolną ilość kadencji.

     1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz

     w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

     1. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 5 wygasa wraz

     z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

      

      

     § 25

      

     1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym,

     zwykłąwiększością głosów członków obecnych na posiedzeniu, chyba że Statut stanowi inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

     1. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych, oraz gdy Statut tak stanowi lub też na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków danego organu obecnych na jego posiedzeniu.

      

      

      

      

     Rozdział II

     Walne Zebranie Członków

      

     § 26

      

     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:

     1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

     2) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

      

     § 27

      

     Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z przepisami Statutu.

      

     § 28

      

     1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

     2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, jako sprawozdawcze,

     i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

     3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.

     Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, a w szczególnych przypadkach na

     wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, które określają

     jego porządek obrad, termin i miejsce oraz powiadamiają członków Stowarzyszenia na

      co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, czyniąc to w sposób

      opisany w ust. 4 i 5.

     4. Zawiadomienie Członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnego ogłoszenia,

       któresporządza Zarząd i zawiera termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

     5. Zawiadomienie jest wywieszane w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie

      Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

     Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków mogą zostać wyznaczone w tym

     samym dniu.

      

      

     § 29

      

     1. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej wymaga

     bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje

      

     § 30

      

     1. Prezydium Walnego Zebrania składa się z 3 członków, a mianowicie

     Przewodniczącego,Wiceprzewodniczącego i Sekretarza; wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględnąwiększością obecnych członków na jego posiedzeniu spośród członków Stowarzyszenia,niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

     1. Członek ustępujących władz wybieralnych Stowarzyszenia nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

      

      

      

     § 31

      

     1. Przebiegiem posiedzeń Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący

     Prezydium,a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w dalszej kolejności Sekretarz.

     1. Prezydium Walnego Zebrania Członków reprezentuje Walne Zebranie Członków w stosunkach z Zarządem i Komisją Rewizyjną.

      

      

     § 32

      

     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

     1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

     2) uchwalenie Statutu i zmian jego treści,

     3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     6) rozpatrywanie wniosków i odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich oraz

     wniesionych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisję Rewizyjną,

     7) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku

     nieruchomego Stowarzyszenia,

     8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu z nich,

     9) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka

     honorowegoStowarzyszenia,

     10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego likwidacji i przeznaczeniu jego

     majątku,

     11) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

     12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżonych,

     do wyłącznej kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

      

      

     Rozdział III

     Zarząd

      

     § 33

      

     Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje i prowadzi całokształt działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za swoje działania.

      

     § 34

      

     1. Zarząd składa się z Prezesa oraz  od 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd wybiera ze swego grona  zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
     2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
     3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
     4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych  kosztów

      

     § 35

      

     1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania

     zobowiązańmajątkowych w jego imieniu i na jego rzecz, wymagane jest

                współdziałanie dwóch  członkówZarządu.

     1. Pozostałe oświadczeniu woli o charakterze wewnętrznym lub niemajątkowym

     wymagają podpisu jednego członka Zarządu.

      

      

      

     § 36

      

     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

      

      

      

     § 37

      

     1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

     1) realizowanie celów Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania

     Członków,i kierowanie bieżąca pracą i działalnością Stowarzyszenia,

     2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

     3) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań

     z ich wykonania,

     4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

     5) ustalanie wysokości wpisowego, wysokości składek członkowskich, wysokości

     czesnego,a także ulg oraz zwolnień od tych należności,

     6) uchwalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,

     7) sporządzanie projektów rocznych planów pracy,

     8) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

     9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

     10) przyjmowanie członków

          11) pozbawianie członkostwa w przypadku nieopłacenia składek członkowskich i rażącego

     działania na szkodę Stowarzyszenia.

     12) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

     13) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

     14) powoływanie rady programowo-naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie

        ichzadań,

     15) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

     16) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

     17) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,

     18) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

     2. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin Zarządu i plan pracy obejmujący rok akademicki, uchwalane przez Zarząd i zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.

      

      

      

      

      

     § 38

      

     1. Zarząd powołuje Radę Programową, w skład którejwchodzą:

     a. - 1przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie,

     b. -  prezes Zarządu Stowarzyszenia i jego zastępca,

     c. - 5 przedstawicieli słuchaczy – członków Stowarzyszenia – wybrani przez Walne

     Zebranie Członków.

     1. W Radzie Programowej mogą także uczestniczyć zaproszeni  przez Zarząd ,

     przedstawiciele innych szkół oraz organizacji społecznych i naukowych.

     1. Działalność Rady Programowej ma charakter doradczy i wspierający Stowarzyszenie,

     szczególnie w zakresie dydaktyki.

      

     Rozdział IV

      

     Komisja Rewizyjna

      

     § 39

      

     1. Komisja Rewizyjna wybrana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

     2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu

     i wszelkich jednostek organizowanych w ramach Stowarzyszenia oraz składanie

     Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków z kontroli,

     2) występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi,

     3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, np. w razie stwierdzenia

     niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub w razie nie

     zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

     4) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

     5) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu

     Członków.

     3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3 lub 4 odpowiednio Walne Zebranie Członków

     winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,

      a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

      

     § 40

      

     1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz od 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

     2) Komisja wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza.

     3) Członkowie Komisji Rewizyjnej:

     a. -  nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,

     wewspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości

     służbowej,

     b. -  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

     zoskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

     c. -  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych

     kosztów

      

      

      

      

      

     DZIAŁ V

     Majątek i fundusze

      

     § 41

      

     1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

     2. Źródłami powstania majątku są:

     1) składki członkowskie, opłaty wpisowe,

     2) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych i europejskich, granty,

     3) darowizny, spadki, zapisy,

     4) dochody z własnej działalności statutowej

     5) dochody z majątku Stowarzyszenia,

     6) dochodów z działalności gospodarczej, wykonywanej na podstawie odrębnych

     przepisów.

     7) wpływy z 1%, przychody z prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej

                     działalnościpożytku publicznego.

     3.Stowarzyszenie może, z zachowaniem obowiązujących przepisów, przyjmować

     darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

     1. Składki członkowskie członkowie opłacają w terminach i w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

      

      

     § 42

      

     1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     2. Zabrania się:

      

     1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

      

     1.  przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

      

     1. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

     oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba

      żeto wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

      

     1. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

     organizacji,członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na

     zasadach innych niżw stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż

     rynkowe.

      

      

      

      

     DZIAŁ VI

     Postanowienia przejściowe i końcowe

      

     § 43

      

     Walne Zebrani Członków winno zebrać się nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia przez założycieli o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

      

     § 44

      

     Uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

      

     § 45

      

     1. Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków

     powziętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej

     połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim

      terminie bez względu na liczbę obecnych.

     1. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

     postanawiao wyznaczeniu likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

      

     § 46

      

     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa,

     a w szczególności ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”.

      

     Tekst jednolity ustalony Uchwałą nr 4/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzozowie z dnia 12 lipca 2017 r.