• Regulamin postępowania w razie wypadku

   •                                                      REGULAMIN

     

    postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku ucznia na terenie szkoły.

     

    1. Pracownik szkoły, który przyjął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

     

    2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

    -  rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

    - pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

    - społecznego inspektora pracy;

    - organ prowadzący szkołę lub placówkę;

    - radę rodziców

     

    3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora
     i kuratora oświaty.

     

    4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

     

    5. Zawiadomień, o których mowa w punktach 1- 4 dokonuje dyrektor lub upoważniony 
    przez niego pracownik szkoły.

     

    6. Dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, nie dopuszczając osób niepowołanych. 
    W przypadku, gdy dyrektor nie może wykonać tych czynności, powierza je upoważnionemu pracownikowi szkoły.

     

    7. Zespół wypadkowy powołuje dyrektor.

     

    8. Zespół wypadkowy sporządza dokumentację wypadkową, w tym protokół wypadkowy.     
    W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

     

    10. Jeżeli w pracach zespołu nie może uczestniczyć jedna z wyżej wymienionych osób, 
    wówczas dyrektor powołuje innego pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

     

    11. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa   
     i higieny pracy ani społeczny inspektor higieny pracy, wówczas w skład zespołu wchodzi 
    dyrektor oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

     

    12. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

     

    13. Przewodniczącym zespołu wypadkowego jest pracownik służby BHP, a jeżeli nie ma go 
    w składzie zespołu – inspektor pracy. Jeżeli żaden z nich nie uczestniczy w pracach zespołu, wówczas dyrektor wybiera przewodniczącego spośród pracowników szkoły.

     

    14. W sprawach spornych rozstrzygające stanowisko ma przewodniczący zespołu. 
    Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może wyrazić zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole wypadkowym.

     

    15. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby
    o przysługujących im prawach w toku postępowania wypadkowego.

     

    16. Z treścią protokołu powypadkowego i materiałami postępowania powypadkowego 
    zaznajamia się:

    - poszkodowanego pełnoletniego

    - rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

     

    17. W przypadku śmierci poszkodowanego pełnoletniego lub jego złego stanu zdrowia,          
    z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).

     

    18. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się 
    z materiałami postępowania powypadkowego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje
     w szkole.

     

    19. Protokół powypadkowy doręcza się organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty
     na ich wniosek.

     

    20. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

     

    21. Osoby uprawnione mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu w ciągu 7 dni od dnia jego doręczenia.

     

    22. Zastrzeżenia składa się ustnie lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. Rozpatruje 
    je organ prowadzący. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

    ·niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

    ·sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

     

    Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:

    • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu  lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
    • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

     

    23. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

     

    24. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.