• REGULAMIN RADY RODZICÓW

    PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
    W BRZOZOWIE
    Regulamin został opracowany na podstawie  Art.53 i 54  Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (DZ.U. 1996 r.Nr.67 poz.329) wraz z póżniejszymi  zmianami( Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) oraz statutu szkoły.

     

    Rozdział I.

    Postanowienia ogólne

    § 1.

     

    1. Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.

    2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

    a)       występowanie do  Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

    b)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

    -programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli ,

    -programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców ;

    c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

    d) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.

    e) stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

     Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

     

     

    Rozdział II.

    Cele i zadania Rady Rodziców.

     

    § 2.

    1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
    2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
    3. Rada Rodziców jest  samorządnym organem szkoły powołanym do:

    a.     reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Liceum i Rady Pedagogicznej,

    b.     ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,

    c.      współdziałanie ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszenia jej wyników.

    4.        Rada Rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:

    a.     uświadamianie rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły,

    b.     szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej:

    c.      zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania zadanych lekcji,

    d.     oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,

    e.     organizowania pomocy opiekuńczo-wychowawczej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które nie mają niezbędnej opieki i warunków kształcenia się,

    f.       organizowanie dożywiania, wycieczek, i wczasów dla dzieci i młodzieży, pomoc w utrzymaniu na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych szkoły oraz zapewnienie uczniom opieki higieniczno-lekarskiej,

    g.     zaspokajanie potrzeb materialnych szkoły- koszty podróży, książki- nagrody, pomoce naukowe i inne   w uzgodnieniu z Radą Rodziców,

    h.     przygotowanie uczniów klas najwyższych do wyboru kierunków dalszego kształcenia,

    i.       pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,

    j.       zapewnienie warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań.

    5.        Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami Dyrektora Liceum i uchwałami Rady Pedagogicznej

     

     

     

     

    Rozdział III.

    Organizacja działania Rady Rodziców.

     

    § 3

          Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie Ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na dwa lata. Do zadań Zebrania Ogólnego należy:

    a.     wybór prezydium  Rady Rodziców szkoły,

    b.     wybór komisji rewizyjnej( co najmniej trzy osoby),

    c.      przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców szkoły i sprawozdania komisji rewizyjnej.

     

    § 4

    1.        Podstawową komórką Rady Rodziców jest klasowa rada rodziców. Składa się ona z trzech osób ( stąd „trójka klasowa”) wybieranych w głosowaniu tajnym, na ogólnym zebraniu klasowym rodziców.

    2.        Radę Rodziców szkoły tworzą przedstawiciele klasowych Rad Rodziców ( po jednym z każdego oddziału, tj. przewodniczący „trójki”)

    3.        Szczegółowe terminy zebrań wyborczych rodziców poszczególnych klas ustala Dyrektor Liceum w porozumieniu z wychowawcami klas.

    4.        Z początkiem roku szkolnego:

    a.        rozwiązuje się Rady Rodziców klas najwyższych, których uczniowie opuścili szkołę,

    b.        dokonuje się wyborów  rad oddziałowych w klasach najniższych,

    c.        pozostałe, dotychczasowe klasowe rady, stają się radami następnej (wyższej) klasy,

    d.        dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany,

     

    § 5

    1.        Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium i powołuje komisję rewizyjną.

    2.        W skład prezydium wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, sekretarz, skarbnik.

    3.        Komisja rewizyjna składa się z trzech osób.

    4.        W obradach Rady Rodziców mogą uczestniczyć:

    a.        przewodniczący lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

    b.        nauczyciele szkoły,

    c.        osoby wspierające działalność szkoły

    5.        .Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców, wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania Rodziców oraz prowadzi prace bieżące (w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców szkoły i zebrań ogólnych rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem Liceum).

    6.        W miarę potrzeb Rada Rodziców może organizować spośród swoich członków komisje. Do prac w tych komisjach mogą być powoływani również rodzice spoza Rady Rodziców.

     

     

    § 6

    1.          Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata.

    2.          Ustępująca rada działa do chwili wyboru ukonstytuowania się nowej.

    3.          Członkowie rady, którzy nie biorą aktywnego udziału w pracach rady, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady lub jej komórek organizacyjnych powołuję się nowych członków przez klasowe zebranie rodziców.

    4.          Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

    5.          Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora Liceum.

     

     

    Rozdział IV.

    Uchwały Rady  Rodziców

     

    § 7

    1.          Rada Rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie swoich kompetencji

    2.          Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

    3.          Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

     

    § 8

    Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynos:

    a)       co najmniej 50% członków w pierwszym terminie zebrania,

    b)       co najmniej 30% członków w drugim  terminie zebrania,

     

     

     

    Rozdział V.

    Ramowy plan pracy Rady Rodziców

     

     

    § 9

    1.        Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym

    1. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady, rady pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

     

    § 10.

    1.          Zebrania Rady Rodziców  szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

    2.          Zebrania prezydium Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa  razy w roku szkolnym.

    3.          Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zebranie zwołuje rada, w porozumieniu
    z wychowawcą klasy, a wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

    4.          Posiedzenia Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

     

    § 11

    1.          Prezydium Rady Rodziców szkoły opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców.

    2.          Dokumenty te zatwierdza Rada Rodziców szkoły.

    3.          Uchwały wszystkich zebrań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie), niezgodne z  przepisami, dyrektor szkoły zawiesza i w ciągu 7 dni przedstawia  sprawę do arbitrażu- do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą.

    4.          Dokumentacja z pracy Rady Rodziców szkoły, jej agend i rad klasowych przechowywania jest w kancelarii szkoły.

     

     

    Rozdział VI.

    Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

     

    § 12

     

    Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców uczniów szkoły, jak również z dobrowolnych datków osób wspierających działalność szkoły

     

    § 13

    1.     .Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.

    2.     Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy.

    3.     Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

     

    § 14

    1.     Rada Rodziców szkoły prowadzi własną rachunkowość wg przepisów regulujących sposób prowadzenia rachunkowości .

    2.     Za  właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.

    3.     Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo- gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców szkoły z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków komitetu.

    4.     Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców szkoły na żądanie Dyrektora Liceum.

    5.     O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo, na piśmie Radę Rodziców szkoły i Dyrektora Liceum.

     

    § 15

    1. Środkami zgromadzonymi na rachunku Rady Rodziców dysponuje Prezydium Rady Rodziców.

    2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodziców na następujące cele:

    a.     pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników  i zapomóg,

    b.     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka
    i Dnia Sportu Szkolnego, Finały szkolne olimpiad i konkursów  przedmiotowych, sportowych itp.

    c.      sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

    d.     nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych sportowych,

    e.     częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,

    f.       zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

    g.     wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

    h.     zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

    i.       zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,

    j.       zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

    k.      finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt
    i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

    l.       lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji,

    m.    inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

    n.     dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

    3. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie preliminarza przyjętego na dany rok szkolny przyjętego przez plenum Rady Rodziców.

    4.  Wszelkie pomoce naukowe i  urządzenia zakupione z funduszu Rady Rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

    5. Sposób wydatkowania środków nie pochodzących ze składek rodziców Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

     

     

     

    Rozdział VII

    Postanowienia końcowe.

     

    § 16.

    1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora szkoły oraz, w razie potrzeby,  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

    2.      Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej

    3.      W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

    4.      W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

     

    § 17

    Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

     

    § 18.

    Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im.Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, z adres, a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

     

     

     

             Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców w dniu 3 października 2007 roku.

     

     

     

     

     

    Brzozów , dnia 4 października 2007 r.

    .